Καλή διαχειριζόμενων εργαστήρια, άπειροι και ανειδίκευτων εργαζομένων ομάδες, πλαστά οργανώνονται εκθέσεις, δεδομένα που λείπουν, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, βαθμονόμησης ακόμα χρησιμοποιούν στις δοκιμές, ανεπαρκή αρχειακές εφαρμογές και μια σειρά από αρνητικές πρακτικές, GLP Good Laboratory Practices εμφάνιση Σύστημα ήταν αποτελεσματική.

Καλές εργαστηριακές πρακτικέςείναι ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας που καλύπτει τις συνθήκες και τις διαδικασίες διαχείρισης για τον σχεδιασμό, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, την καταγραφή, την αρχειοθέτηση και την υποβολή εκθέσεων για μελέτες περιβαλλοντικής και υγειονομικής ασφάλειας που διεξάγονται εκτός κλινικών δοκιμών.

Ο Κανονισμός για τις αρχές της ορθής εργαστηριακής πρακτικής και η πιστοποίηση των εργαστηρίων δοκιμών έχει θεσπιστεί για την πιστοποίηση των ορθών εργαστηριακών πρακτικών ΟΕΠ στη χώρα μας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού που εκδόθηκαν στο 2010,

  • Το Υπουργείο Υγείας είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των καλλυντικών προϊόντων, των επιβλαβών οργανισμών και των φαρμακευτικών προϊόντων και πιστοποιεί τα εργαστήρια δοκιμών που λειτουργούν στον τομέα αυτό.
  • Το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο κτηνιατρικών φαρμάκων, επιβλαβών οργανισμών, προσθέτων τροφίμων, πρόσθετων υλών ζωοτροφών και πιστοποιεί τα εργαστήρια δοκιμών που λειτουργούν στον τομέα αυτό.
  • Το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των ουσιών και προϊόντων που καλύπτονται από τον Κανονισμό για τα Επικίνδυνα Χημικά και πιστοποιεί τα εργαστήρια δοκιμών που λειτουργούν στον τομέα αυτό.

Το γεγονός ότι τα εργαστήρια τεκμηριώνονται με αυτόν τον τρόπο θεωρείται αξιόπιστος δείκτης της τεχνικής ικανότητάς τους. Αυτό σημαίνει την αξιοπιστία των εργαστηρίων τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας. Σημαίνει την επίσημη αναγνώριση του τίτλου ενός εργαστηρίου που λαμβάνει τα έγγραφα.

Πιστοποιητικό συστήματος ορθών εργαστηριακών πρακτικών ΟΕΠσημαίνει ότι τα εργαστήρια παρέχουν αξιόπιστες υπηρεσίες ελέγχου, ανάλυσης και βαθμονόμησης στους πελάτες τους. Αυτό παρέχει μεγάλη ευκολία στην επιλογή εργαστηρίου από τους πελάτες.

Ο βασικός στόχος της ορθής εργαστηριακής πρακτικής είναι η διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ποιότητας των δεδομένων δοκιμών. Επιπλέον, η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος είναι ένας άλλος στόχος. Αποσκοπεί επίσης να εξοικονομήσει χρόνο, κόστος και πόρους, εμποδίζοντας επανάληψη δοκιμών.

Σύστημα ορθών εργαστηριακών εργαστηρίων GLP Η TURCERT είναι ένας από τους οργανισμούς πιστοποίησης που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εργαστήρια που επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποίηση. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με το τι είναι αυτό το έγγραφο, τον τρόπο με τον οποίο θα παραληφθεί και για τι λειτουργεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον οργανισμό πιστοποίησης TURCERT.