Η κοινωνική ευθύνη είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Σήμερα, οι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο και οι μέτοχοί τους έχουν όλο και μεγαλύτερη επίγνωση του γιατί η κοινωνική ευθύνη συμπεριφορά είναι απαραίτητη και τι θα τους ωφελήσει. Ο στόχος της κοινωνικής ευθύνης είναι να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη των οργανώσεων.

Πρέπει να θεσπίσει ορισμένα κριτήρια που εμπίπτουν στις οργανώσεις για την ευημερία της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Τα κριτήρια αυτά απαιτούνται για τη διατήρηση των δραστηριοτήτων και τη μέτρηση της συνολικής απόδοσης. Αυτό σε κάποιο βαθμό αντανακλά το τι χρειάζεστε για να έχετε υγιή οικολογικά συστήματα, κοινωνική ισότητα και καλή οργανωτική διαχείριση. Ως αποτέλεσμα, οι δραστηριότητες μιας οργάνωσης εξαρτώνται από την ευρωστία των οικοσυστημάτων στον κόσμο. Σήμερα, οι οργανώσεις εξετάζονται περισσότερο στο θέμα αυτό.

Στο Διεθνή Οργανισμό Κοινωνικής Ευθύνης (SAI), 1997 SA 8000 Κοινωνική Ευθύνη έχει δημοσιεύσει το πρότυπο της. Το πρότυπο αυτό αποσκοπούσε στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αργότερα στο 2001 αυτό το πρότυπο επανεξετάστηκε και θεωρήθηκε ως το πρώτο πρότυπο αξιολόγησης προμηθευτή.

Δίνοντας την τελική του μορφή σε αυτό το πρότυπο ομάδα εργασίας Α.Ε. 8000, σε αυτή τη μελέτη, οι συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Ηνωμένων Εθνών με βάση την Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού. Η ομάδα εργασίας περιελάμβανε ακαδημαϊκούς, διάφορα συνδικάτα, εργοδότες, οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των παιδιών.

Τα πρότυπα ISO είναι πρότυπα που βασίζονται σε διαδικασίες και μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στους τομείς υπηρεσιών όσο και στον τομέα της μεταποίησης. Ωστόσο, το πρότυπο SA 8000 δεν εμπλέκεται σε περισσότερες διαδικασίες. Είναι πιο επιτακτική και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. Είναι επίσης πιο επιρρεπής στην παραγωγή. Οι τυποποιημένοι έλεγχοι SA 8000 περιλαμβάνουν όχι μόνο τον τόπο λειτουργίας, αλλά και τους μετόχους, τους υπαλλήλους και άλλα συνδεδεμένα μέρη. Ακόμη και οι απαραίτητες θέσεις έξω από το εργασιακό περιβάλλον μπορούν επίσης να επισκεφθούν.

Στη χώρα μας, υπάρχουν έξι οργανισμοί που καθιερώνουν και εφαρμόζουν το πρότυπο κοινωνικής ευθύνης SA 8000.

SA 8000 Πρότυπο Κοινωνικής Ευθύνης, από το 2010 στον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) ISO 26000: 2010 Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης όπως δημοσιεύθηκε. Το πρότυπο αυτό είναι το πρώτο επίσημο έγγραφο που συμφωνείται όσον αφορά τους όρους και τις πρακτικές κοινωνικής ευθύνης.

Το σύστημα διαχείρισης κοινωνικής ευθύνης ISO 26000 ισχύει όχι μόνο για τον ιδιωτικό τομέα αλλά και για τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Το σύστημα αυτό μπορεί να δημιουργηθεί σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έως όλα τα μεγέθη.

Το σύστημα συμπληρώνει τις έννοιες της κοινωνικής ευθύνης που υποστηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη. Ένας οργανισμός που καθιερώνει και εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης ISO 26000 έχει προετοιμάσει την υποδομή του για όλες τις δραστηριότητες βιωσιμότητας. Το πιο σημαντικό είναι ότι η οργάνωση που υιοθετεί αυτό το πρότυπο αυξάνει την κοινωνική και περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία και υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τι πρέπει λοιπόν να κάνει ένας οργανισμός με τη δημιουργία του συστήματος διαχείρισης κοινωνικής ευθύνης ISO 26000; Η απόδοση της κοινωνικής ευθύνης του οργανισμού θα επηρεαστεί από:

  • Η οργάνωση θα επιτύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
  • Η αξιοπρέπειά του θα αυξηθεί.
  • Η δυνατότητα προσέλκυσης ή διατήρησης πελατών θα αυξηθεί.
  • Τα ηθικά, η πίστη και η παραγωγικότητα των εργαζομένων θα αυξηθούν.
  • Η αντίληψη των επενδυτών, των μετόχων, των χορηγών και των άλλων χρηματοπιστωτικών ομίλων θα αλλάξει.
  • Θα αναπτύξει σχέσεις με άλλες εταιρείες, επίσημους φορείς, μέσα ενημέρωσης, ανταγωνιστές, πελάτες και άλλες ομάδες.

ISO 26000 Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνηςυποστηρίζει άλλα κινήματα κοινωνικής ευθύνης που δραστηριοποιούνται σήμερα. Δεν είναι μια εναλλακτική λύση σε κανένα από αυτά.

Οι συνεργασίες που έχουν υπογραφεί για το πρότυπο ISO 26000 έχουν ως εξής:

  • Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ)
  • Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών
  • Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Διάφοροι παράγοντες έχουν εμπλακεί στον καθορισμό του προτύπου διαχείρισης της κοινωνικής ευθύνης. Ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι κακές συνθήκες εργασίας έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις προσπαθούν να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Όλο και περισσότερο, οι ιδιοκτήτες αποταμιεύσεων έχουν αρχίσει να δίνουν προσοχή στο εάν λειτουργούν με την αίσθηση της κοινωνικής ευθύνης καθώς και το κέρδος που πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τη λήψη μιας επενδυτικής απόφασης. Όλα αυτά ήταν αποτελεσματικά στον καθορισμό του προτύπου διαχείρισης της κοινωνικής ευθύνης.

Πρότυπο ISO 26000αντί να αποκαλύψει τις απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, δεν υπόκειται σε πιστοποίηση όπως σε άλλα πρότυπα ISO. Αντίθετα, εξηγεί ποιες είναι οι κοινωνικές ευθύνες και παρουσιάζει τις αρχές που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Δεν ασχολείται με το μέγεθος των οργανισμών, όπου είναι ή ποια είναι η δραστηριότητά τους.