Η αλυσίδα εφοδιασμού είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό τομέων και όπου οι οργανώσεις επηρεάζονται δυσμενώς από ρήξεις ή ζητήματα ασφαλείας που μπορεί να προκύψουν στους δακτυλίους αυτής της αλυσίδας. Ο σωστός προσδιορισμός των κινδύνων που αντιμετωπίζει η αλυσίδα εφοδιασμού και η σωστή διαχείριση αυτών των κινδύνων έχουν μεγάλη σημασία για κάθε οργανισμό.

ISO 28001: 2007 Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Αλυσίδας Εφοδιασμού είναι ένα πρότυπο συστήματος διαχείρισης που δημοσιεύεται από την ISO για τη διαχείριση των εντοπισμένων κινδύνων.

Αυτό το πρότυπο περιγράφει τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασμού και παρέχει ένα μοντέλο διαχείρισης για οργανισμούς που επιθυμούν να εγκαταστήσουν και να εφαρμόσουν αυτό το σύστημα. Αλλά την ίδια στιγμή 9001 Συστήματος ISO Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, Σύστημα Διαχείρισης 22000 ISO Ασφάλειας Τροφίμων, Σύστημα Διαχείρισης ISO 27001 Ασφάλειας Πληροφοριών και να ενσωματωθεί εύκολα με παρόμοια συστήματα διαχείρισής τους, αλυσίδα εφοδιασμού διαχείριση κινδύνων.

Οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης καθώς και οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών είναι πάντα πελάτες άλλου οργανισμού. Αυτό αποτελεί μια αλυσίδα εφοδιασμού στην εμπορική ζωή. Στην πραγματικότητα, το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 έχει καθορίσει τα απαραίτητα πρότυπα και μεθόδους αξιολόγησης για τις σχέσεις με προμηθευτές, Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) έχει δημοσιεύσει πρότυπα ISO 2007 για την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού σε 28001, ειδικά στο σύστημα διαχείρισης αλυσίδας εφοδιασμού.

Το κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και των προτύπων ISO 28001 για την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού είναι η παρουσία πολλών κοινών ουσιών μεταξύ τους. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει την ταυτόχρονη ενσωμάτωση των δύο συστημάτων. Ωστόσο, το πρότυπο του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασμού ISO 28001 είναι ένα πρότυπο που μπορεί να καθιερωθεί και να εφαρμοστεί ξεχωριστά σε έναν οργανισμό. Για να λάβει πιστοποίηση ISO 28001, ο οργανισμός δεν απαιτείται να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Το πρότυπο ISO 28001 είναι ένα πρότυπο που έχει εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης και η τουρκική Υπηρεσία Διαπίστευσης (TURKAK) δεν έχει διαπιστευθεί σε αυτό το έγγραφο οργανισμοί πιστοποίησης. Για το λόγο αυτό, οι διαπιστευμένοι οργανισμοί πιστοποίησης για άλλα συστήματα διαχείρισης από την τουρκική υπηρεσία διαπίστευσης μπορούν να προετοιμάσουν το Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασμού ISO 28001 χωρίς διαπίστευση στους οργανισμούς που θεωρούν κατάλληλους. Δεν υπάρχει πιστοποιητικό ISO 28001 με λογότυπο TURKAK.

Εν συντομία, σε διάφορους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας θα προκύψουν σε οποιαδήποτε σπασίματα ή προβλήματα στο σύστημα, οι οργανώσεις δυσμενείς επιπτώσεις. Η ίδρυση της εφοδιαστικής αλυσίδας για να περάσει ακριβώς μπροστά από αυτή την αρνητικότητα και σωστή διαχείριση είναι πολύ σημαντική. Από αυτό το σημείο μέχρι διεθνών παγκόσμιους οργανισμούς σε οργανισμούς κάθε μεγέθους, μέχρι το εργοστάσιο από τις δεξαμενές παροχής υπηρεσιών, κάθε οργάνωση μέχρι οποιοδήποτε στάδιο η μεταφορά από τις εταιρείες εταιρείες Διαχείρισης Ασφάλειας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να δημιουργήσει το σύστημα και να λάβουν το έγγραφο. Μέσα από αυτό το σύστημα, οι οργανώσεις καθορίζουν τις ανάγκες τους και δημιουργούν μια τάξη.

Ως εκ τούτου, ISO 28001 Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας αλυσίδας εφοδιασμού μια κοινή γλώσσα προμήθειας μπορεί να καθοριστεί από όλους. Το κόστος του οργανισμού μειώνεται. Κατά συνέπεια, η κερδοφορία και η αποδοτικότητα του οργανισμού αυξάνεται. Η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών αυξάνεται. Η ανταγωνιστικότητα των οργανώσεων αυξάνεται και το μερίδιο αγοράς επεκτείνεται. Η ποιότητα των συνθηκών εργασίας αυξάνεται για τους εργαζομένους. Ως αποτέλεσμα, η ποιότητα των προμηθευτών και η ικανοποίηση των πελατών αυξάνονται.

Κατά την προετοιμασία του προτύπου του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασμού, τα πρότυπα των συστημάτων διαχείρισης λαμβάνονται ως μοντέλο. Επομένως, οι οργανισμοί που έχουν καθιερώσει και εφαρμόσουν συστήματα διαχείρισης βάσει κινδύνου δεν έχουν καμία δυσκολία στην εφαρμογή αυτού του προτύπου.

Ήδη η περίπτωση ενός σχεδίου διατάγματος στην αλυσίδα εφοδιασμού οργανώσεις πέρυσι, θα ήταν καλύτερα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών, είδαν ότι αφαιρείται το περιττό κόστος μειώνεται μπορεί και επιχειρηματικό δίκτυο άνω απογραφής στο σύστημα και έχουν αρχίσει να δίνουν σημασία στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Οι οργανισμοί αυτοί γνωρίζουν ότι εάν οι κίνδυνοι στην αλυσίδα εφοδιασμού εντοπιστούν και διορθωθούν σωστά, θα αποκτήσουν μεγάλο κέρδος όσον αφορά τη συνέχεια της επιχείρησης. Ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης, τα αποτελέσματα της παροχής του παρεχόμενου προϊόντος με έγκαιρο και ακριβή τρόπο είναι πολύ μεγάλα. Ο καθορισμός των κινδύνων που δημιουργούν αυτή την κατάσταση και η λήψη των απαραίτητων μέτρων είναι σημαντικοί για τη συνέχεια των εταιρειών. Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας της Αλυσίδας Εφοδιασμού έχει δημοσιευθεί προκειμένου να διαχειριστεί πιθανούς κινδύνους ασφαλείας και να διασφαλίσει τη συνέχεια του εφοδιασμού στο σημερινό πτητικό περιβάλλον.