Οι εταιρείες που ασχολούνται με το εμπόριο και την εξαγωγή προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να φέρουν το σήμα CE εάν τα προϊόντα αυτά καλύπτονται από μία ή περισσότερες από τις οδηγίες της ΕΕ. Την ίδια στιγμή Ευρωπαϊκής Ένωσης Προκειμένου οι τρίτες χώρες να εξάγουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Η πιστοποίηση CE αντιπροσωπεύει τη σήμανση CE στο πίσω μέρος ορισμένων προϊόντων που πωλούνται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Κυριολεκτικά, το CE είναι η συντομογραφία μιας γαλλικής έκφρασης που σημαίνει gelen European Conformity Kel. Όταν το σήμα CE τοποθετείται στο πίσω μέρος ενός προϊόντος, αυτό το σήμα υποδεικνύει ότι το προϊόν μπορεί να διανεμηθεί εντός της ΕΕ και του ΕΟΧ.

Η σήμανση CE αποτελείται από τα αρχικά της γαλλικής γλώσσας, το Conformité Européene και σημαίνει ευρωπαϊκή επιλεξιμότητα. Η πρακτική αυτή αποτελεί νομική απαίτηση και ο κατασκευαστής πρέπει να φέρει σήμανση CE στα προϊόντα, τη συσκευασία και όλα τα έγγραφα που παρέχουν πληροφορίες για το προϊόν.

Σήμανση CEυποχρεούται να συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα και απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Αυτό, από την άλλη πλευρά, επιτρέπει στους καταναλωτές να γνωρίζουν ότι το προϊόν αυτό παράγεται σύμφωνα με τα βασικά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

Για πολλούς ανθρώπους, το σήμα ή το σήμα CE υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι καλής ποιότητας. Ωστόσο, η σήμανση CE δεν είναι πιστοποιητικό ποιότητας. Πράγματι, αν τα προϊόντα με σήμανση CE χρησιμοποιούνται για τον προορισμό τους, δείχνει ότι το προϊόν είναι ασφαλές και δεν θα βλάψει την ασφάλεια ζωής και περιουσίας για ανθρώπους, ζώα και φυτά.

Κατασκευάζεται στο 1996 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας Συμφωνία τελωνειακής ένωσηςκαθιερώνει την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών εκτός των γεωργικών προϊόντων μεταξύ των χωρών της Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο, η χώρα μας έχει αποκτήσει διαφορετική θέση στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση από άλλες τρίτες χώρες. Σύμφωνα με αυτό, ενώ ο ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκτάται αφενός, τα πρότυπα που καθορίζονται από την ένωση από την άλλη πλευρά έχουν καταστεί υποχρεωτικά για τη χώρα μας. Με αυτόν τον τρόπο Πιστοποιητικό CEέχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτό φυσικά θα αυξήσει επίσης την ποιότητα των αγαθών που παράγονται στη χώρα μας. Επειδή για την ομάδα προϊόντων 23 η σήμανση CE, η οποία απαιτείται μόνο για εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν υποχρεωτική για τα προϊόντα να διατίθενται στην αγορά μετά την ημερομηνία αυτή.

Με άλλα λόγια, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην ομάδα προϊόντων 23, όπου η σήμανση CE είναι υποχρεωτική, δεν μπορούν να πωληθούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στη χώρα χωρίς σήμανση CE.

Τι είναι Πιστοποιητικό CE
Το Πιστοποιητικό CE είναι μια διαδικασία που επιτρέπει τη σύνδεση της σήμανσης CE με ένα προϊόν. Στην ιδανική περίπτωση, το προϊόν πρέπει να ξεκινήσει στο στάδιο της ανάπτυξης, επειδή υπάρχουν ορισμένες γνωστές απαιτήσεις CE κατά την ασφάλεια των προϊόντων, την υγεία των χρηστών και την περιβαλλοντική ανάπτυξη. Ωστόσο, είναι δυνατό να εκδοθεί πιστοποίηση CE για έτοιμα προς χρήση προϊόντα. Τα προϊόντα με πιστοποίηση CE πρέπει να συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας και μόνο μετά την ελεύθερη διακίνησή τους στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Έξι βήματα για πιστοποιητικό CE
Το σύστημα πιστοποίησης CE διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία προϊόντων. Το κοινό σχήμα περιέχει τα παρακάτω βήματα:

 • Βρείτε τις οδηγίες της ΕΕ που ισχύουν για το προϊόν σας
 • Αναζητήστε τους απαραίτητους όρους για το προϊόν σας
 • Προσδιορίστε αν το προϊόν απαιτεί την αξιολόγηση ενός κοινοποιημένου οργανισμού
 • Αξιολογήστε την καταλληλότητα του προϊόντος
 • Δημιουργία και συντήρηση τεχνικής τεκμηρίωσης
 • Προετοιμάστε τη δήλωση συμμόρφωσης και τοποθετήστε το σήμα CE.

Προϊόντα που απαιτούν πιστοποιητικό CE
Η εταιρεία πιστοποίησης βοηθά στην προετοιμασία και έγκριση της αξιολόγησης κινδύνου ή της τεχνικής τεκμηρίωσης τόσο στην πιστοποίηση CE όσο και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Οι κατηγορίες προϊόντων που καλύπτουν οι ειδικοί μας είναι οι εξής:

 • Μηχανήματα και εγκαταστάσεις (MD)
 • Μηχανές σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (ATEX)
 • Ηλεκτρικός Εξοπλισμός (LVD)
 • Ηλεκτρονικές συσκευές: σπίτι και βιομηχανία (EMC)
 • Οικοδομικά Προϊόντα (CPR)
 • Ιατρικές συσκευές (MD)
 • Εξοπλισμός ατομικής προστασίας (PPE)
 • Εξοπλισμοί πίεσης (PED)
 • Ραδιοεξοπλισμός
 • Oyuncak
 • Περιορισμός στη χρήση ορισμένων ουσιών (RoHS)
 • Άλλα καταναλωτικά προϊόντα

Σύστημα σήμανσης CEέχει μια αρθρωτή κατανόηση που λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τους λόγους κινδύνου που μεταφέρουν με τις μεθόδους αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Στο σύστημα αυτό, τουλάχιστον μία από τις ενότητες για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης με τις σχετικές οδηγίες είναι υποχρεωτική στα στάδια σχεδιασμού και παραγωγής του προϊόντος. Αυτές οι ενότητες καλύπτουν διάφορες ομάδες κινδύνου από το Α έως το Η. Κάθε μονάδα ταξινομεί το προϊόν ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου. Οι δραστηριότητες δοκιμών και πιστοποίησης που απαιτούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης για προϊόντα χαμηλού κινδύνου εκτελούνται από τον κατασκευαστή. Σε περίπτωση προϊόντων υψηλού κινδύνου, οι εργασίες αυτές εκτελούνται από τους κοινοποιημένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

CE ένας από φέροντος το σήμα προϊόντος χρησιμοποιώντας μια σύγκρουση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον ισχυρίζεται ότι διαθέτει τα απαιτούμενα πρότυπα του προϊόντος, ο κατασκευαστής πρέπει να αποδείξει ότι αυτό οφείλεται σε κακή χρήση του λέβητα και είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα για να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το σήμα CE. Έτσι που βάζουν πληροφορίες σχετικά με το προϊόν Τεχνικός Φάκελος για την προετοιμασία ακριβείς και πλήρεις, και υποχρεούται να τηρεί για δέκα χρόνια.

Οι εταιρείες που φέρουν το σήμα CE στα προϊόντα τους επωφελούνται πολύ από αυτό. Για παράδειγμα, το προϊόν με σήμανση CE διαθέτει ευκαιρίες ελεύθερης κυκλοφορίας και εμπορίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τη συμφωνία Τελωνειακής Ένωσης, οι βιομήχανοι πρέπει τώρα να τοποθετήσουν σήμα CE στο προϊόν για να πουλήσουν τα προϊόντα τους σε εθνικές και διεθνείς αγορές. Η σήμανση CE δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις τεχνικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά μία έννοια είναι σαν το διαβατήριο του προϊόντος. Ωστόσο, η σήμανση CE δεν πρέπει να θεωρείται ως πιστοποιητικό ποιότητας ή πιστοποιητικό εγγύησης. Στην πραγματικότητα, το CE είναι το αρχικό επίπεδο ποιότητας του προϊόντος. Τα προϊόντα κάτω από αυτό το επίπεδο θεωρούνται μη ασφαλή και κακής ποιότητας. Εάν ένα προϊόν φέρει τη σήμανση CE, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να ανατρέψουν αυτό το προϊόν παρέχοντας νομικές δικαιολογίες για τους κανόνες.

Όπως προαναφέρθηκε, η σήμανση CE δεν επιτρέπεται για προϊόντα χαμηλού κινδύνου. Ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και θέτει τη σήμανση CE στο ίδιο το προϊόν. Από αυτή την άποψη, η ευθύνη είναι μεγάλη. Επομένως, πρέπει να φέρουν αυτή την ευθύνη χωρίς να διαταράσσουν την αρχή της εμπιστοσύνης.

Επιλεξιμότητα δηλωθεί και που το σήμα CE συναφή, αλλά αποφασισμένος να παρέχουν τις βασικές απαιτήσεις και τα προϊόντα που αποσύρονται από την αγορά, παίρνει ένα μεγάλο αριθμό δικαστικών υποθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πιστοποιητικό CE (σήμα) προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πολλούς κανόνες και ένα σημάδι τοποθετείται σε προϊόντα που καλύπτονται από τις οδηγίες που είναι υποχρεωτικές για να συμμορφωθεί, εντός του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας και των προϊόντων που θα διατεθούν στην αγορά στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να φέρουν αυτό το σήμα

σήμανση CE, ότι σύμφωνα με τις οδηγίες των προϊόντων που καλύπτονται από τις οδηγίες νέας προσέγγισης που παρασκευάζονται σύμφωνα με τη νέα προσέγγιση της πολιτικής που εγκρίθηκε το 1985 να φέρει πιο απλό και κάνουν γενικές διατάξεις σχετικά με τα προϊόντα της τεχνικής και συγκεκριμένες δομές, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης υλοποίηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων εντός του πλαισίου της τεχνικής εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την απαραίτητη ότι θα εξασθενίσει μπάλα μέσα από όλες τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, βασικές απαιτήσεις των καταναλωτών και της προστασίας του περιβάλλοντος για την υγεία, την ασφάλεια και την και την απόδειξη της συμμόρφωσης με την Conformité Européenne Ένωση είναι ένα λεκτικό σήμα που αποτελείται από τα αρχικά.

Η σήμανση CE, η οποία αποτελεί δήλωση εγγύησης για την ασφάλεια των προϊόντων του κατασκευαστή και, κατά κάποιο τρόπο, αναφέρεται επίσης ως διαβατήριο του προϊόντος, δεν είναι πιστοποίηση ποιότητας. Σήμα CE · το προϊόν βρίσκεται σε?

Εξασφαλίζει ότι δεν θα βλάψει το περιβάλλον με την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων και την υγεία των φυτών και θα εξασφαλίσει τη χρήση ενός μόνο σημείου σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Τι σημαίνει το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης CE;

Ένα πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό CE επιτρέπει σε ένα προϊόν να κυκλοφορεί και να πωλεί ελεύθερα στην ευρωπαϊκή αγορά. Το σήμα αυτό αποδεικνύει ότι το προϊόν πληροί τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που ορίζει ο ΕΟΠ για τον καταναλωτή. Η εγγύηση συμμόρφωσης δεν είναι διασφάλιση ποιότητας. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις που πρέπει να πωλούνται στην ΕΕ.

σήμανση CE, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι δεν σημαίνει ότι ένα προϊόν γίνεται στον ΕΟΧ. ένα σημάδι της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, για ένα προϊόν να πωλείται στην ΕΟΠ του περιβάλλοντος σε θέση να προσδιορίσει, ρητή και τώρα που αξιολόγησε τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας.

Προϊόντα που πωλούνται στην Ευρώπη και σήμα CE.
Τα πρότυπα μάρκας CE καθορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ. Η οδηγία της ΕΕ αποτελεί νομική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ θέσπισε κανονισμούς για πολλά βιομηχανικά προϊόντα το 1985 · Αυτοί οι κανονισμοί περιλαμβάνουν πρότυπα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος.
Το σύνολο προτύπων και προτύπων για τα πρότυπα διέπεται από δύο ξεχωριστές οντότητες. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τα πρότυπα συμμόρφωσης προς την οδηγία CE, η ρύθμιση της συμμόρφωσης δεν πρέπει να διέρχεται από την ΕΕ. Αντ 'αυτού, η προσαρμογή μπορεί να εφαρμοστεί με διάφορους τρόπους.
Κάθε εταιρεία διανομής έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τη συμμόρφωση των κατασκευαστών προϊόντων. Εάν ένας διανομέας προμηθεύει τους πελάτες παραγωγής του, ο κατασκευαστής του προϊόντος πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τη σήμανση CE.
Διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται την αίτηση χωριστά και τοπικά.
Υποστήριξη μπορούν να ληφθούν από εργαστήρια δοκιμών τρίτων μερών για να εκτιμηθεί εάν πληρούνται τα πρότυπα πιστοποίησης CE.

σήμανση CE, οι καταναλωτές είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν τα προϊόντα που ταξινομούνται ως ασφαλείς από την Κοινότητα και την επισήμανση των προϊόντων, να παρέχουν στους καταναλωτές με την παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας, τη συσκευασία, την απόδειξη της συμμόρφωσης με την ετικέτα και τα πρότυπα που αφορούν την ασφάλεια.