Τα πρότυπα ασφάλειας που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη (ECE) έχουν πλέον γίνει δεκτά όχι μόνο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε όλες τις άλλες χώρες και οι χώρες αυτές έχουν υιοθετήσει αυτή την πρακτική στις δικές τους νομικές ρυθμίσεις.

Εάν οι άλλες χώρες αποδέχονται και εφαρμόζουν τους κωδικούς ασφαλείας της ΟΕΕ, οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα αποκτήσουν πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική δύναμη. Για παράδειγμα, ο αριθμός των πρωτοτύπων που απαιτούνται για τις δοκιμές των κατασκευαστικών στοιχείων, των μερών, των συστημάτων και των χωριστών τεχνικών μονάδων που παράγουν οι επιχειρήσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας για τα αυτοκίνητα μειώνεται, μειώνονται οι άχρηστες δοκιμές και βαθμονομήσεις που δεν παρέχουν πρόσθετα πλεονεκτήματα ασφάλειας και μειώνονται τα έξοδα καταγραφής, παρακολούθησης και παρακολούθησης των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, το κόστος διαχείρισης και βελτίωσης για τους καταναλωτές μειώνεται στις χώρες όπου τα προϊόντα αυτά αποστέλλονται. Εν ολίγοις, η ανταγωνιστικότητα των μηχανοκίνητων οχημάτων και του εξοπλισμού στις διεθνείς αγορές αυξάνεται και διατηρείται η λειτουργική αποτελεσματικότητα.

Εάν η συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα καθορίζεται μετά τις μελέτες δοκιμών και ελέγχου που διενεργήθηκαν από τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς, χορηγείται πιστοποιητικό Ε για τα προϊόντα αυτά. Η έκδοση αυτού του εγγράφου αποδεικνύει ότι οι σχετικές τυποποιημένες απαιτήσεις έχουν τηρηθεί από την οικονομική οντότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει επί του παρόντος τη χρήση των προτύπων ασφάλειας της αυτοκινητοβιομηχανίας ECE παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών. Στη χώρα μας, τα μέρη, τα συστήματα, τα συστήματα και οι χωριστές τεχνικές μονάδες που παράγονται για μηχανοκίνητα οχήματα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό E.

TÜRCERT Τεχνικού Ελέγχου και Πιστοποίησης Α.Ε. στη χώρα μας και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τμήματα των αυτοκινήτων που θα προσφέρονται στην αγορά, τα μέρη, τα συστήματα και τις χωριστές τεχνικές μονάδες, οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κανονισμοί που ισχύουν στη χώρα μας σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια και τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, εάν κρίνεται σκόπιμο, να εκδίδει πιστοποιητικό E για αυτά τα προϊόντα.