Στην πράξη, αν και η πιστοποίηση του e-Mark και η πιστοποίηση του E-Mark φαίνονται να είναι οι ίδιες, οι δύο αυτές πιστοποιήσεις είναι διαφορετικές. η πιστοποίηση e-Mark δείχνει ότι τα μέρη, τα συστήματα, τα συστήματα και οι χωριστές τεχνικές μονάδες των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πιστοποίηση του E-Mark δείχνει επίσης ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία, τα μέρη, τα συστήματα και οι χωριστές τεχνικές μονάδες των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών (ECE). Ως αποτέλεσμα, οι διαδικασίες δοκιμής και έγκρισης αυτών των εργαλείων και εξοπλισμού δεν διαφέρουν. Επομένως, και τα δύο συστήματα έγκρισης θεωρούνται ισοδύναμα.

Τα οχήματα με κινητήρα, οι μοτοσυκλέτες και άλλα τεχνικά στοιχεία που προορίζονται να πωληθούν στις αγορές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τους κανονισμούς των Ηνωμένων Εθνών για την ασφάλεια της κυκλοφορίας, την ανθρώπινη υγεία και την ασφάλεια του περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό, τα προϊόντα πρέπει να υποβάλλονται στις απαραίτητες δοκιμές και ελέγχους και να πιστοποιούνται.

Σε μεγάλο βαθμό, το Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικού Σήματος εκδίδεται από τον τομέα των μεταφορών και αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η νόμιμη διαθεσιμότητα οχημάτων και εξοπλισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από το γεγονός ότι τα προϊόντα αυτά διαθέτουν το πιστοποιητικό σήματος. Διαφορετικά, η χρήση αυτών των προϊόντων απαγορεύεται, εκτός εάν έχουν ληφθεί εγκρίσεις ασφαλείας της ΟΕ, για παράδειγμα, για συστήματα πρόσδεσης, παιδικά καθίσματα και διατάξεις ασφαλείας για κράνη που χρησιμοποιούνται για συστήματα πέδησης, συστήματα προβολέων ή μοτοσικλέτες και δεν φέρουν σήμα Ε.

Η TÜRCERT Τεχνικός Έλεγχος και Πιστοποίηση Α.Ε. ελέγχει τα εξαρτήματα, εξαρτήματα, συστήματα και χωριστές τεχνικές μονάδες των μηχανοκίνητων οχημάτων που εισάγονται στην αγορά σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τους νομικούς κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα μας και τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. .