Τα ακόλουθα δύο συστήματα χρησιμοποιούνται στον κόσμο για την πιστοποίηση του σήματος E-Mark:

  • Ένα από αυτά είναι το σύστημα πιστοποίησης e-Mark, το οποίο ρυθμίζεται από τις οδηγίες που εφαρμόζονται και δημοσιεύονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίπου 100 οδηγίες έχουν δημοσιευθεί σε αυτό το σύστημα. Σε γενικές γραμμές, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύουν.
  • Το άλλο σύστημα είναι το σύστημα πιστοποίησης σήματος σήματος, το οποίο ρυθμίζεται από κανονισμούς της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη. Περίπου 130 οδηγίες έχουν δημοσιευθεί σε αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα απευθύνεται επίσης σε άλλες χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως αποτέλεσμα, οι στόχοι αυτών των δύο συστημάτων είναι κοινά. Αυτοί οι στόχοι μπορούν να αναφερθούν ως εξής:

  • Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης συμμόρφωσης με τη δομή των αυτοκινητοδρόμων και την ασφάλεια της κυκλοφορίας κατά την παραγωγή και χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων
  • Εξασφάλιση ότι τα καθορισμένα οχήματα και εξοπλισμός δεν βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία
  • Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε περίπτωση παραγωγής, χρήσης και αποβλήτων

Εάν κατασκευαστές παράγουν διάφορα εξαρτήματα, εξαρτήματα, συστήματα και χωριστούς τεχνικούς μηχανισμούς για τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών οδηγιών και κανονισμών, πρέπει να αποδείξουν ότι παράγονται σύμφωνα με τα κριτήρια και σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους. Διαφορετικά, απαγορεύεται αυστηρά η διάθεση αυτών των προϊόντων στην αγορά.

Ο πρώτος άνθρωπος στη διαδικασία πιστοποίησης είναι μια συμφωνία με μια αρμόδια αρχή. Το πιο σημαντικό σημείο εδώ είναι ότι ο επιλεγμένος οργανισμός είναι διαπιστευμένος οργανισμός. Το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας είναι η διεξαγωγή δοκιμών και ελέγχων σε δείγματα που έχουν ληφθεί από την αρμόδια αρχή. Αυτές οι δοκιμές πρέπει επίσης να διεξάγονται σε διαπιστευμένα εργαστήρια. Τέλος, το τελικό βήμα της διαδικασίας είναι η αξιολόγηση. Εάν τα αποτελέσματα των δοκιμών και οι έλεγχοι είναι θετικά, η αρμόδια αρχή εγκρίνει τα προϊόντα και ένα σήμα Ε μπορεί να τοποθετηθεί στα προϊόντα.

TÜRCERT Τεχνικός Έλεγχος και Πιστοποίηση Α.Ε., που θα διατεθεί στην αγορά των εξαρτημάτων, εξαρτημάτων, συστημάτων και ξεχωριστού τεχνικού εξοπλισμού των αυτοκινήτων οχημάτων, των συστημάτων της Επιτροπής και των ξεχωριστών τεχνικών εξοπλισμών, σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς και τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με προϊόντα.