Μια απόφαση που ελήφθη από την TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. σε οποιοδήποτε στάδιο των μελετών διαπίστωσης της συμμόρφωσης ή των εργασιών επιθεώρησης και δοκιμών ή σε οποιοδήποτε στάδιο της εγκατάστασης του συστήματος δεν μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλο από το οργανισμό ή τον οργανισμό που εξυπηρετείται. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να ζητηθεί εκ νέου αξιολόγηση της απόφασης από αυτό το ίδρυμα ή οργανισμό. Σε αυτή την περίπτωση αντίρρηση Καλείται.

Σε σχέση με τις δραστηριότητες της TÜRCERT, καθώς και σε σχέση με τις δραστηριότητες του ιδρύματος ή του οργανισμού που έδωσε ένα έγγραφο, οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμός, δυσαρέσκεια θεωρείται ως καταγγελία. παράποναμπορεί να γίνει από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό σχετικά με την TÜRCERT ή σχετικά με το ίδρυμα ή τον οργανισμό που έχει εκδώσει ένα έγγραφο από την TÜRCERT.

Δεν υποβλήθηκαν παράπονα για τις καταγγελίες. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η καταγγελία σχετίζεται με δραστηριότητες πιστοποίησης. Εάν η καταγγελία σχετίζεται με δραστηριότητες πιστοποίησης, λαμβάνεται υπόψη η καταγγελία.

παράπονα στο έγγραφο με το ίδρυμα ή ο οργανισμός λαμβάνει, δεν δίνει τη δέουσα απάντηση εντός ορισμένης προθεσμίας, ή για το σύστημα διαχείρισης της επεξεργασίας και αν δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, TÜRCERT, δεδομένου ότι το έγγραφο μπορεί να αναστείλει και να ενεργοποιήσει τις σχετικές διαδικασίες για την ακύρωση του εγγράφου.

Η TÜRCERT, μέσα στην οργανωτική δομή, αποτελείται από τρία άτομα που διορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή. Επιτροπή ανάλυσης αντιρρήσεων και καταγγελίας Υπάρχει. Οι ενστάσεις και οι καταγγελίες σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των μελετών πιστοποίησης αξιολογούνται και επιλύονται από την εν λόγω επιτροπή.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων πιστοποίησης, οι αντιρρήσεις για το περιεχόμενο του ελέγχου, όπως οι εκθέσεις ελέγχου και οι ομάδες ελέγχου, μπορούν να γίνουν γραπτώς ή προφορικά. Οι ενστάσεις που λαμβάνονται καταγράφονται για πρώτη φορά στο Έντυπο Αξιολόγησης Προσφυγών και Καταγγελιών και η κατάσταση κοινοποιείται στον Εκπρόσωπο της Διοίκησης. Ο αντιπρόσωπος διαχείρισης, μαζί με τον αρμόδιο διαχειριστή, πρέπει να αξιολογήσει την ένσταση εντός επτά ημερών και να ενημερώσει το πρόσωπο ή τον οργανισμό που είναι ελκυστικός. Εάν η ένσταση γίνει αποδεκτή, αποστέλλεται στην επιτροπή αξιολόγησης αντιρρήσεων και καταγγελιών για συζήτηση.

Οι διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες αρχίζουν αμέσως, αν είναι απαραίτητο, ανάλογα με την απόφαση που πρέπει να ληφθεί από την επιτροπή αξιολόγησης αντιρρήσεων και καταγγελίας.

Εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της έφεσης, το αποτέλεσμα κοινοποιείται εγγράφως στο μέρος που διατυπώνει την ένσταση.

Το θέμα των παραπόνων μπορεί να σχετίζεται με τις δραστηριότητες πιστοποίησης καθώς και με τα πιστοποιημένα ιδρύματα ή οργανισμούς. Οι καταγγελίες που πρέπει να ακολουθούνται στις δραστηριότητες πιστοποίησης είναι οι ίδιες με τις ίδιες αιτιάσεις.

Ωστόσο, αν λόγω του θέματος των καταγγελιών από τη μη συμμόρφωση με πιστοποιημένος φορέας παροχής των συστημάτων διαχείρισης, διαχείρισης Εκπρόσωπος σε αυτήν την περίπτωση τα αρμόδια θεσμικά όργανα ή γνωστοποιεί ιδρύματα εγγράφως και έκανε σχετική με το παράπονο του αιτητή μέσα σε επτά ημέρες ή θέλετε να ενημερώνεστε για τις ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της καταγγελίας, ο εκπρόσωπος της Διοίκησης μπορεί να ζητήσει έλεγχο στον πιστοποιημένο φορέα. Οι πληροφορίες της οργάνωσης συζητούνται στην Επιτροπή Αξιολόγησης Εφετείων και Παραπόνων και οι διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες ξεκινούν σύμφωνα με την απόφαση που πρέπει να ληφθεί.

Εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας, το αποτέλεσμα κοινοποιείται εγγράφως στον καταγγέλλοντα.