Το λογότυπο, το εμπορικό σήμα και τα έγγραφα της TÜRCERT Τεχνικού Ελέγχου και Πιστοποίησης Inc. μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από ιδρύματα και οργανισμούς που έχουν επιτύχει στις εργασίες πιστοποίησης που εκτελεί η TÜRCERT.

Η TÜRCERT ενεργεί σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:

  • Αξιολόγηση συμμόρφωσης TS EN ISO / IEC 17030 - Γενικοί όροι για τα σήματα συμμόρφωσης τρίτου μέρους
  • Αξιολόγηση συμμόρφωσης TS EN ISO / IEC 17021 - Όροι για οργανισμούς που παρέχουν έλεγχο και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης

Τα ιδρύματα και οι οργανισμοί που έχουν περάσει με επιτυχία τους ελέγχους πιστοποίησης μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λογότυπο που έδωσε η TÜRCERT πληρώνοντας τους όρους, τους κανόνες και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με αυτά τα πρότυπα. Η TÜRCERT παραδίδει επίσης αντίγραφα των εγγράφων και των οδηγιών χρήσης των λογοτύπων των αρμόδιων φορέων διαπίστευσης στα θεσμικά όργανα και στους οργανισμούς που δικαιούνται να λάβουν τα έγγραφα.

Η χρήση του TÜRCERT, του λογοτύπου και του εμπορικού σήματος του δεν σημαίνει ότι η TÜRCERT είναι υπεύθυνη για τις δραστηριότητες των ιδρυμάτων ή οργανισμών που είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού. Σε ερώτηση λογότυπο και έγγραφοδεν χρησιμοποιούνται στα τμήματα ή τις θυγατρικές οργανώσεων που δεν καλύπτονται από το έγγραφο.

Λογότυπο TÜRCERTδεν είναι πιστοποιητικό προϊόντος. Επομένως, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προϊόντα, σε εκθέσεις δοκιμών προϊόντων και σε εκθέσεις επιθεώρησης. Ωστόσο, το προϊόν μπορεί να βρίσκεται σε συσκευασία ή κιβώτιο. Τεκμηριώνει την οργάνωση, προϊόν από χαρτόνι, χαρτόνι ή παρόμοιες συσκευασίες, όχι το προϊόν του παρόντος εγγράφου, μαζί με μια δήλωση που εξηγεί ότι το λογότυπο του συστήματος διαχείρισης που χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, το προϊόν αυτό 22000 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO, GMP ή Good Manufacturing Practices πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο του συστήματος κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις μας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έκφραση.

Τα ιδρύματα ή οι οργανισμοί που είναι ιδιοκτήτες εγγράφων μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λογότυπο σε διαφημιστικά και διαφημιστικά υλικά, φυλλάδια, φυλλάδια και καταλόγους. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε επιστολόχαρτα, τιμολόγια και επίσημα έγγραφα.

Η χρήση του λογότυπου TÜRCERT εμφανίζεται με μεγαλύτερη σαφήνεια στον παρακάτω πίνακα.

 

Χρήση λογότυπου

Στο προϊόν

Μεγάλα κιβώτια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προϊόντων κ.λπ. επί

Διαφημιστικά φυλλάδια κλπ. επί

Χωρίς περιγραφή

δεν είναι διαθέσιμη

δεν είναι διαθέσιμη

χρησιμοποιήσιμος

Με περιγραφή

χρησιμοποιήσιμος

χρησιμοποιήσιμος

χρησιμοποιήσιμος

 

Τα θεσμικά όργανα ή οι οργανισμοί που κατέχουν το έγγραφο μπορούν να διαδραματίσουν με τις διαστάσεις του λογότυπου διατηρώντας παράλληλα τον λόγο διαστάσεων. Ωστόσο, δεν είναι κατάλληλο να χρησιμοποιείται πιο εμφανές και σε πρώτο πλάνο από τα δικά του λογότυπα.

Το λογότυπο TÜRCERT μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οχήματα, κτίρια, πινακίδες ή σημαίες. Είναι επίσης δυνατό να το χρησιμοποιήσετε σε επαγγελματικές κάρτες και διαφημιστικό υλικό, αλλά απαιτείται οι συνεχείς περίοδοι παρακολούθησης να συμπληρώνονται συνεχώς.

Η TÜRCERT μπορεί να θέλει να μάθει πού χρησιμοποιούνται τα λογοτεχνικά ιδρύματα και οι οργανισμοί τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα και τα έγγραφα. Σε αυτή την περίπτωση, ο οργανισμός πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα.

Τα ιδρύματα και οι οργανισμοί που είναι κάτοχοι εγγράφων υποχρεούνται να διακόπτουν τη χρήση του λογοτύπου εάν λήξει η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού ή εάν η σύμβαση πιστοποίησης έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί.

Οι οργανώσεις κατόχων εγγράφων πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Εντολής Χρήσης Λογότυπου εντός της περιόδου ισχύος του εγγράφου. Διαφορετικά, η TÜRCERT μπορεί να ζητήσει ένδικα μέσα.