Γεννητριών, μετασχηματιστών, ηλεκτρικούς κινητήρες, φωτιστικά, ψυγεία, πλυντήρια και ηλεκτροκίνητο οχήματα, δεδομένου ότι δεν είναι υπό τάση κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, δηλαδή ανενεργό μεταλλικά μέρη, που ονομάζεται επίσης έδαφος στο έδαφος που ενώνει έργο με τη βοήθεια ενός αγωγού.

Συσκευές γείωσης, οικιακού εξοπλισμού και χώρου εργασίας σε περίπτωση διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να αποφευχθεί η κίνδυνος ανθρώπινης ζωής, μη καταπονημένα μέρη που συνδέονται με το έδαφος με αγωγό.

έδαφος Η ανάγκη μπορεί να είναι για τους ακόλουθους λόγους:

 • Γείωση για προστασία: η γείωση μπορεί να γίνει για να προστατεύσει τους ανθρώπους από τις πιέσεις που μπορεί να προκύψουν στα μεταλλικά μέρη των ηλεκτρικών οχημάτων.
 • Γείωση για λειτουργία: το κύκλωμα λειτουργίας μπορεί να γειωθεί για σωστή λειτουργία.
 • Λειτουργική γείωση: μπορεί να γίνει γείωση για μια εγκατάσταση επικοινωνίας ή ένα στοιχείο λειτουργίας για την εκπλήρωση της αναμενόμενης λειτουργίας. Για παράδειγμα, προστασία από φαινόμενα κεραυνού, όπως η γείωση του σιδηροδρομικού συστήματος.

Όσον αφορά τη γείωση, υπάρχουν πολλοί νομικοί κανονισμοί στον Κανονισμό για τη Γείωση στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, τον Κανονισμό για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Υψηλής Τάσης, τον Κανονισμό για τις Ηλεκτρικές Εσωτερικές Εγκαταστάσεις κ.ο.κ.

Οι συνιστώμενες περίοδοι ελέγχου για την επιθεώρηση, μέτρηση και επιθεώρηση διαφόρων εγκαταστάσεων γείωσης είναι οι εξής:

 • Έτος 2 για εγκαταστάσεις μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (εξαιρουμένων των γραμμών μεταφοράς και διανομής ενέργειας)
 • Χρόνο 5 για γραμμές μεταφοράς και διανομής ενέργειας
 • Στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τα εμπορικά κέντρα,
  • Έτος 1 για επιθεώρηση και μέτρηση της αντίστασής τους στη γείωση
  • 2 έτος για άλλες επιθεωρήσεις, μετρήσεις και ελέγχους που σχετίζονται με εγκαταστάσεις γείωσης
 • Σε μη σταθερές εγκαταστάσεις,
  • Για σταθερά λειτουργικά στοιχεία για το έτος 1
  • Χρόνος 6 για μετακινούμενα λειτουργικά στοιχεία
 • Εύφλεκτα, εκρηκτικά επικίνδυνων και τοξικών ουσιών συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας που καλύπτονται από τον κανονισμό για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε επίγειες εγκαταστάσεις και σε χώρους που εργάζονται σε υγρό περιβάλλον για χρόνια 1 εγκαταστάσεις γείωσης

Εγκαταστάσεις επιθεώρησης και δοκιμών επιθεώρηση γείωσης Εκδίδεται έκθεση για τα αποτελέσματα. αυτό αναφορές γείωσηςΖητείται Πιστοποιητικό Πιστοποίησης Περιοχής Εξυπηρέτησης ΤΣΕ ή Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δήμοι και άλλοι ειδικοί σκοποί σύμφωνα με τον Κανονισμό Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία.

Υγιεινής δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Ασφάλειας στη Χρήση της εργασίας που καθορίζονται με βάση το νόμο περί εξοπλισμού από την οδηγία Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας, επίσης, δεν προβλέπεται άλλη φορά τα σχετικά πρότυπα, θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά την επιθεώρηση γείωσης ανά έτος.

Οι εργασίες σχετικά με τη χρήση του εξοπλισμού από τον κανονισμό Υγείας και Ασφάλειας απαιτήσεις, γείωση Κανονισμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Ηλεκτρική ισχύς του κανονισμού Φυτά και Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων τα βασικά πρότυπα επικρατούν κατά τις διατάξεις Έλεγχοι Με την επιφύλαξη του κανονισμού:

 • Ηλεκτρικός εξοπλισμός - Χρησιμοποιείται σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες - Μέρος 60079: Σχεδιασμός, επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Ο οργανισμός πιστοποίησης TÜRCERT παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης και εκπαίδευσης αφενός και από την άλλη προσφέρει ειδικές τεχνικές υπηρεσίες στις απαιτητικές εταιρείες. Αυτές περιλαμβάνουν επιθεωρήσεις γείωσης και άλλες υπηρεσίες επιθεώρησης. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον οργανισμό πιστοποίησης TÜRCERT για κάθε είδους επιθεώρηση και δοκιμαστική εργασία.