Η αμεροληψία και η ανεξαρτησία είναι οι βασικές αρχές σε όλες τις δραστηριότητες της SCIENCE Technical Documentation Inc. Ενεργώντας βάσει αυτής της αρχής και με αίσθημα ευθύνης, η SCIENCE θεώρησε απαραίτητο να κάνει μια δήλωση αμεροληψίας, η οποία εξηγείται παρακάτω, στα ιδρύματα και τους οργανισμούς που εξυπηρετεί.

 • Ως απαίτηση της σωστής αρχής λειτουργίας της, η SCIENCE θα προστατεύει τις πληροφορίες και τα έγγραφα που διαθέτει ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων της, με ασφαλή και εμπιστευτικό τρόπο, σχετικά με τα ιδρύματα και τους οργανισμούς που εξυπηρετούνται.
 • Στο πλαίσιο των μελετών ελέγχου και πιστοποίησης, η SCIENCE δεν θα αποκαλύψει τις λεπτομέρειες οποιουδήποτε συστήματος, μεθόδου, διαδικασίας, ιδέας, τεχνικών χαρακτηριστικών, αριθμών, εν συντομία, τυχόν ιδιωτικών πληροφοριών και εγγράφων που ανακοινώνονται από τα ιδρύματα και τους οργανισμούς που εξυπηρετεί.
 • Η SCIENCE θα ενεργεί αμερόληπτα και ανεξάρτητα, απαλλαγμένη από οποιαδήποτε εμπορική ή άλλη πίεση, στις δραστηριότητές της που διεξάγονται στα ιδρύματα και τους οργανισμούς στους οποίους παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης.
 • Η SCIENCE δεν θα ασκήσει καμία εμπορική, πολιτική, οικονομική ή άλλη πίεση σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους της που εργάζονται στα ιδρύματα και τους οργανισμούς που εξυπηρετεί.
 • Ως οργανισμός, η ίδια η SCIENCE ή οι υπάλληλοί της δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε καμία δραστηριότητα που θα έρχεται σε αντίθεση με την ανεξαρτησία των αποφάσεων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ελέγχου και πιστοποίησης και την ακρίβεια αυτών των αποφάσεων.
 • ΕΠΙΣΤΗΜΗ, μελέτες εξέτασης και πιστοποίησης σε περίπτωση τυχόν αποφάσεων συμμόρφωσης ή μη συμμόρφωσης, βασίζεται σε αντικειμενικά αποτελέσματα, προκειμένου να διασφαλίσει και να διατηρήσει την εμπιστοσύνη στις περαιτέρω δραστηριότητές του και δεν πρέπει να εκδηλώσει καμία συμπεριφορά άλλων δικαιούχων ή άλλων προσώπων.
 • ΕΠΙΣΤΗΜΗ, επιθεώρησης και δοκιμώνδεν θα συμμετάσχουν σε καμία δραστηριότητα που θα δημιουργήσει σύγκρουση με την ανεξαρτησία και την ακρίβειά τους. Δεν θα σχεδιάσει, θα παράγει, θα εγκαταστήσει, θα προμηθεύσει, θα αγοράσει ή θα διατηρήσει τη συγκεκριμένη κατάσταση ή τα επιθεωρούμενα προϊόντα.
 • Η SCIENCE θα κρατήσει ίση απόσταση από όλα τα υπάρχοντα και πιθανά ιδρύματα και οργανισμούς που ζητούν πιστοποίηση. Θα τα αντιμετωπίζει όλα το ίδιο και θα εφαρμόζει τις ίδιες διαδικασίες.
 • Η SCIENCE έχει δημιουργήσει και εφαρμόζει μια οργανωτική δομή επαρκή για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών της σχετικά με τις δραστηριότητες ελέγχου και πιστοποίησης.
 • Το γεγονός ότι οι οργανισμοί που ζητούν πιστοποίηση εργάζονται για να πληρώσουν μια αμοιβή στην TÜRCERT δεν σημαίνει ότι δικαιούνται να λάβουν το σχετικό έγγραφο. Αυτή η κατάσταση αναφέρεται στην εταιρεία που ζητά έγγραφα κατά το στάδιο της σύμβασης.
 • Η SCIENCE έχει αναλύσει όλους τους κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν τις υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης που παρέχει και έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για τους παράγοντες άλλου ιδρύματος ή οργανισμού που θα επηρεάσουν το προσωπικό των εργαζομένων ή την αμεροληψία της ομάδας ελέγχου.
 • Η SCIENCE δεσμεύεται ότι δεν έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στα ιδρύματα και τους οργανισμούς στους οποίους θα παρέχει ή παρέχει ελεγκτικές υπηρεσίες και ότι δεν έχει εμπλακεί σε καμία δραστηριότητα για αυτούς τους οργανισμούς τα τελευταία τρία χρόνια.
 • Η SCIENCE δεν θα συμμετάσχει σε συμβουλευτικές δραστηριότητες για μελέτες πιστοποίησης. Η TÜRCERT δεν θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τον κοινοποιημένο οργανισμό, τις δραστηριότητες επιθεώρησης και πιστοποίησης και δεν θα διεξάγει συμβουλευτικές και πιστοποιητικές δραστηριότητες μαζί εκτός αυτού του πεδίου εφαρμογής.
 • Η SCIENCE μπορεί να οργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα ανοιχτά σε όλους σε διάφορα συστήματα διαχείρισης. Ωστόσο, δεν θα παρέχει εκπαίδευση στο σύστημα διαχείρισης ειδικά για τα ιδρύματα και τους οργανισμούς που εξυπηρετεί.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ. (Dr. Cr. Head)