Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέδωσε τον κανονισμό για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με τον θόρυβο στο 2013. Ο εν λόγω κανονισμός, το επίπεδο θορύβου των ανθρώπων που εργάζονται στην υψηλή ατμόσφαιρα, που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της έκθεσης για την υγεία και την ασφάλεια του κινδύνου θορύβου είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με στόχο να εντοπίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για την προστασία τους από τους κινδύνους που συνδέονται με την ακοή.

Οι χαμηλότερες τιμές έκθεσης για δράση, οι υψηλότερες τιμές έκθεσης για δράση και οριακές τιμές έκθεσης αυτοί οι κανονισμοί περιλαμβάνονται.

Οι εργοδότες στο περιβάλλον εργασίας τους αξιολόγηση κινδύνου Με τις μελέτες είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν τα επίπεδα θορύβου στα οποία εκτίθενται οι εργαζόμενοι και να πραγματοποιούνται μετρήσεις θορύβου όταν αυτό είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνου.

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του θορύβου και τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιούνται καθορίζονται ανάλογα με τη διάρκεια της έκθεσης, τη φύση του προς μέτρηση θορύβου, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και τα χαρακτηριστικά του οργάνου μετρήσεων. Επίπεδο έκθεσης θορύβου Προκειμένου να προσδιοριστούν οι παράμετροι όπως η ηχητική πίεση, τα οχήματα αυτά πρέπει να είναι σε θέση να μετρήσουν τις οριακές τιμές έκθεσης και τις τιμές έκθεσης για την ανάληψη δράσης στον κανονισμό. Τα αποτελέσματα της μέτρησης και της αξιολόγησης πρέπει να τηρούνται κατάλληλα ώστε να καταδεικνύονται στις επιθεωρήσεις των επιθεωρητών εργασίας όταν είναι απαραίτητο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου, εκτελούνται οι ακόλουθες δοκιμές θορύβου:

  • Μέτρηση έκθεσης θορύβου περιβάλλοντος
  • Μέτρηση δοσιμετρικού θορύβου
  • Αφαίρεση χάρτη θορύβου

Σε συνήθεις συνθήκες εργασίας, ο μέσος όρος του θορύβου στον οποίο εκτίθενται οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια περιόδου οκτώ ωρών λειτουργίας, δείχνει τις πραγματικές τιμές έκθεσης.

Περιβάλλον εργασίας επίπεδο θορύβουη έκθεση του εργαζομένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις οριακές τιμές έκθεσης με οποιονδήποτε τρόπο. Παρά τη λήψη όλων των μέτρων που περιγράφονται στους Κανονισμούς, εάν διαπιστωθεί ότι η υπέρβαση της οριακής τιμής έκθεσης, τότε ο εργοδότης υποχρεούται να μειώσει τα επίπεδα θορύβου κάτω από την οριακή τιμή έκθεσης και λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία μέτρα.

Επιπλέον, ο εργοδότης πρέπει να επανεξετάσει και να αναδιοργανώσει τα μέτρα που έλαβε προκειμένου να καθορίσει τους λόγους για τους οποίους υπερέβησαν τις οριακές τιμές έκθεσης και να αποτρέψει την επανάληψη της κατάστασης αυτής.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν:

  • Μπορούν να επιλεγούν και άλλες μέθοδοι λειτουργίας με χαμηλότερα επίπεδα θορύβου.
  • Ανάλογα με τη φύση του έργου, μπορεί να επιλεγεί και άλλος κατάλληλος εξοπλισμός, ο οποίος εκπέμπει το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο θορύβου.
  • Το περιβάλλον εργασίας μπορεί να επανασχεδιαστεί και να επεξεργαστεί κατάλληλα.
  • Οι εργαζόμενοι μπορούν να λάβουν εκ νέου πληροφορίες και εκπαίδευση για την ασφαλή και σωστή χρήση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.
  • Το επίπεδο θορύβου μπορεί να μειωθεί με τεχνικά μέσα. Για παράδειγμα, ο αερομεταφερόμενος θόρυβος μπορεί να μειωθεί με θωράκιση, καλύμματα απορρόφησης θορύβου και τα παρόμοια. Ή μπορεί να μειωθεί με θόρυβο, μόνωση και παρόμοιες μεθόδους που εκπέμπονται από τα δομικά στοιχεία.
  • Μπορούν να εφαρμοστούν κατάλληλα προγράμματα συντήρησης για περιβάλλον εργασίας και εξοπλισμό που χρησιμοποιείται.
  • Οι περίοδοι ανάπαυσης μπορούν να αναδιαμορφωθούν για να αλλάξουν οι χρόνοι εργασίας.

Ο οργανισμός πιστοποίησης της TÜRCERT παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης και συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, καθώς και τεχνικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορείτε να βασιστείτε στον οργανισμό πιστοποίησης TÜRCERT, ο οποίος διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό στη μέτρηση θορύβου περιβάλλοντος εργασίας και σε άλλες παρόμοιες μελέτες δοκιμών.