Η διαπίστευση αποδεικνύει ότι οι δραστηριότητες ενός οργανισμού, τα εκδοθέντα έγγραφα, οι μετρήσεις δοκιμών, οι δοκιμές, οι αναλύσεις και οι αξιολογήσεις που διεξάγονται από άλλα πρόσωπα ή οργανισμούς στο εσωτερικό και στο εξωτερικό πληρούν ή πληρούν τους όρους και τα πρότυπα που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η αποδοχή αυτού του οργανισμού ως αναφοράς για επαγγελματικές πρακτικές. διαδικασία αποδοχής. Εν ολίγοις, η διαδικασία διαπίστευσης είναι δυνατή μόνο για τα έγγραφα και τις εκθέσεις που εκδίδει ένας οργανισμός για να γίνονται αποδεκτά σε όλο τον κόσμο. Η διαπίστευση ενός οργανισμού αποδεικνύει ότι ο οργανισμός συμμορφώνεται με τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα από τα αναγνωρισμένα ιδρύματα διαπίστευσης στον κόσμο, το Enterprise Accreditation Foundation (EAF). Με έδρα την Αμερική, αυτός ο οργανισμός διαπίστευσης διαπιστεύει φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης κυρίως στους ακόλουθους τομείς:

  • EN ISO / IEC 17025: Κέντρα βαθμονόμησης και δοκιμής σύμφωνα με το πρότυπο 2005
  • EN ISO 15189: Εργαστήρια δοκιμών και ιατρικά εργαστήρια σύμφωνα με το πρότυπο 2013
  • EN ISO / IEC 17020: Οργανισμοί ελέγχου και συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο 2012
  • EN ISO / IEC 17021-1: Οργανισμοί πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο 2015
  • EN ISO / IEC 17065: Οργανισμοί πιστοποίησης προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών σύμφωνα με το πρότυπο 2012
  • EN ISO 14065: Σώματα επαλήθευσης σύμφωνα με το πρότυπο 2013

Η SCIENCE Technical Documentation Inc. έχει διαπιστευθεί από το εν λόγω ίδρυμα στους τομείς αυτούς. Τέλος, ζήτησε διαπίστευση για μελέτες πιστοποίησης ECO Label. Στη συνέχεια, το ΕΑΦ ξεκίνησε τις απαραίτητες μελέτες επιθεώρησης και αξιολόγησης και οι μελέτες αυτές ολοκληρώθηκαν πρόσφατα.

Από τώρα και στο εξής, η TÜRCERT έχει την εξουσία να ελέγχει επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς που ενδιαφέρονται για τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις παραγωγικές δραστηριότητες και να τηρούν υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα κατά τη χρήση τους και να εκδίδουν πιστοποιητικό ECO Label εάν κρίνεται σκόπιμο. Οι επιχειρήσεις με μια ετικέτα ECO θα μπορούν να τοποθετήσουν μια ετικέτα ECO στα προϊόντα τους και οι καταναλωτές θα είναι βέβαιοι ότι πληρούν τα περιβαλλοντικά κριτήρια σε κάθε στάδιο της επιχείρησης, από την αγορά πρώτων υλών έως την παραγωγή, αποθήκευση και διανομή.