Τα συστήματα διαχείρισης είναι κρίσιμα για την επιτυχία των επιχειρήσεων. Τα συστήματα αυτά παρέχουν το πλαίσιο πολιτικών και διαδικασιών που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να επιτύχουν τους στόχους τους και να μειώσουν τους κινδύνους σε ορισμένους τομείς. Η πιστοποίηση αυτών των συστημάτων από ένα τρίτο μέρος που ενεργεί με αμεροληψία και ανεξαρτησία είναι εξαιρετικά σημαντικό για το μέλλον της επιχείρησης.

Η SCIENCE Technical Certification Inc., η οποία παρέχει πολλές υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων, πιστοποίησης προϊόντων και πιστοποίησης συμμόρφωσης εδώ και χρόνια, θα συνεχίσει τις δραστηριότητές της το 2020 με το ίδιο αίσθημα ευθύνης. Με αυτόν τον τρόπο, θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την εταιρική τους απόδοση, να λειτουργούν σύμφωνα με τα πρότυπα που δημοσιεύουν εγχώριοι και ξένοι οργανισμοί και να μειώνουν τους κινδύνους τους.

Η SCIENCE θα συνεχίσει επίσης να ικανοποιεί την κοινωνική ευθύνη, την ποιότητα και τη συμμόρφωση με το εμπορικό σήμα και άλλες ειδικές απαιτήσεις πιστοποίησης το 2020.

Το SCIENCE θα επικεντρωθεί σε σεμινάρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες το 2020. Θα οργανώσει σεμινάρια σε διάφορους τομείς όπως τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης, τις μεθόδους παραγωγής, τις μελέτες σχεδιασμού προϊόντων, την περιβαλλοντική συμβατότητα, τις κλιματικές αλλαγές και την προστασία της οικολογικής ισορροπίας και θα παρέχει εκπαίδευση σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, παράλληλα με τη βελτίωση των ικανοτήτων των επιχειρήσεων, θα καταβληθούν προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων και της κοινωνίας.

Ένας σημαντικός στόχος για το έτος 2020 θα είναι η στήριξη των προσπαθειών των τοπικών και ξένων οργανισμών, των πανεπιστημίων, των επαγγελματικών επιμελητηρίων και των μεγάλων εταιρειών για την ανάπτυξη μεθόδων καθορισμού προτύπων, δοκιμών και ανάλυσης και την επίτευξη συναίνεσης στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, η SCIENCE θα συνεχίσει να αναπτύσσει τις υπηρεσίες της στους ακόλουθους τομείς:

  • Μελέτες πιστοποίησης για την ποιότητα (ISO 9001), την υγεία και την ασφάλεια (ISO 45001) και το περιβάλλον (ISO 14001)
  • Μελέτες εταιρικού κινδύνου όπως η ασφάλεια των πληροφοριών (ISO 27001), η συνέχεια της επιχείρησης (ISO 22301), η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (ISO 55001)
  • Δραστηριότητες διαχείρισης της βιωσιμότητας, όπως η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων, ο περιορισμός των δραστηριοτήτων εντάσεως άνθρακα, η αύξηση της ανιχνευσιμότητας των δασών και των προϊόντων ξύλου
  • Αυτοκινητοβιομηχανία, χώρο, καλλυντικά, τρόφιμα, κλωστοϋφαντουργία, σιδηρόδρομοι και πολλές άλλες βιομηχανικές λύσεις

Με λίγα λόγια, η SCIENCE θα συνεχίσει να είναι ηγέτης στον τομέα της το 2020, όπως ήταν μέχρι σήμερα.