SCIENCE Technical Documentation Inc. კონფიდენციალურობა არსებითია სასერტიფიკაციო კვლევებში, ინსპექტირებისა და ტესტირების კვლევებში და ტრენინგ-მომსახურების საქმიანობაში, რომელსაც ის ახორციელებს. იგი მგრძნობიარეა ყველა სახის ინფორმაციისა და დოკუმენტის კონფიდენციალურობის უზრუნველსაყოფად და დაცვაზე, რომელსაც აკვირდება ან მოიპოვებს თავისი საქმიანობის დროს და არ გაუზიაროს ისინი მესამე პირებს.

SCIENCE მუშაობს ყველა თავის სერვისში, მხარეთა საჭიროებების გათვალისწინებით.

როგორც SCIENCE, მას აქვს პრინციპი, შეინარჩუნოს მიუკერძოებლობა და დამოუკიდებლად იმოქმედოს ყველა იმ ინსტიტუტისა და ორგანიზაციის წინაშე, რომელსაც ემსახურება და მომავალშიც იმოქმედებს ამ პრინციპის შესაბამისად. ყველა ჩანაწერი დაცულია კლიენტის საიდუმლოებად განსაზღვრულ დროს და უსაფრთხოდ, თუ წესები სხვაგვარად არ მოითხოვს.

SCIENCE მნიშვნელობას ანიჭებს მიუკერძოებლობას მისი ინსპექტირების, ტესტირებისა და სერტიფიცირების აქტივობების შენარჩუნებისას და ეს პრინციპი მიღებულია ყველა თანამშრომლის მიერ. შეიქმნა აუცილებელი გარანტიები ყველა სახის ინსპექტირების, ტესტირებისა და სერტიფიცირების კვლევების ობიექტურობის უზრუნველსაყოფად.

SCIENCE ვალდებულია სრულად და სრულად შეასრულოს იურიდიული რეგულაციებით, აკრედიტაციის წესებით, ევროკავშირის დირექტივებითა და რეგულაციებით და ყველა სახის კანონმდებლობით, რომელსაც ის ექვემდებარება, ყველა მის მომსახურებაში.

SCIENCE ავლენს მომხმარებელზე ორიენტირებულ მენეჯმენტის მიდგომას და ცდილობს მიაწოდოს მომსახურება ყველა თავის მომხმარებელს თანაბარ პირობებში და შექმნას მომხმარებლის კმაყოფილება გადაწყვეტილების პროცესში თავისი რეალისტური და ობიექტური პოზიციით, მისი მიღებული პრინციპების კომპრომისის გარეშე. მისი მთავარი მიზანია შექმნას ლოიალობა ნდობის გრძნობით, რომელსაც ის ქმნის იმ ინსტიტუტებისა და ორგანიზაციების მიმართ, რომლებსაც ემსახურება.

SCIENCE ცდილობს შექმნას დამატებითი ღირებულება თავის ყველა სამუშაოში და ყველა სერვისში, რომელსაც სთავაზობს, და მიზნად ისახავს იყოს ლიდერი თავის სექტორში.

SCIENCE-მა დაასრულა საჭირო ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რათა შენარჩუნდეს მომსახურების ხარისხის დონე უმაღლეს დონეზე ისე, რომ დააკმაყოფილოს იმ ორგანიზაციების მოლოდინები, რომლებსაც ემსახურება, არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის შექმნის გარეშე, არასაჭირო მეთოდებით, მაგრამ კონკურენტულ პირობებში.

SCIENCE-მა ჩამოაყალიბა გაწვრთნილი და გამოცდილი პერსონალი განსაზღვრული პროცედურების შესაბამისად. მას ჰყავს კვალიფიციური და საკმარისი რაოდენობის პერსონალი სერტიფიცირების, ინსპექტირების, ტესტირებისა და სასწავლო საქმიანობისთვის. ამავე დროს, ის იბრძვის პერსონალის უწყვეტი განვითარებისთვის.

იმავდროულად, SCIENCE ცდილობს იყოს დინამიური ორგანიზაცია, რომელიც მუდმივად ვითარდება და იხვეწება. ერთის მხრივ, ყურადღებით აკვირდება ახალ პრაქტიკას, მეორე მხრივ, ყოველდღიურად ცდილობს დაიცვას ახალი საკანონმდებლო რეგულაციები. პარალელურად, ცდილობს ამ მიმართულებით ინფორმირება გაუწიოს იმ დაწესებულებებს, რომლებსაც ემსახურება.

თავისი საქმიანობის სფეროებში მართვის სისტემების პარალელურად, SCIENCE ასევე მგრძნობიარეა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მიმართ და ამ გაგებას უზიარებს ორგანიზაციებს, რომლებსაც ემსახურება. ამ გზით ის მატებს ღირებულებას საზოგადოებასა და ორგანიზაციებს, რომლებსაც ემსახურება და ასრულებს თავის მოვალეობებს.

SCIENCE Technical Documentation Inc. მომავალშიც გააგრძელებს არსებობას იმ ძალისხმევით, რომ იყოს საიმედო, პატივსაცემი, მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი დაწესებულება თავისი მომხმარებლების მიმართ, ყველა ზემოაღნიშნული ელემენტის წყალობით, რომლებიც ერთობლივად ქმნიან ხარისხის ზოგად პოლიტიკას.