როდესაც SCIENCE Technical Certification Inc. იღებს დოკუმენტების მოთხოვნას ინსტიტუტებისა და ორგანიზაციებისგან, რომლებიც ქმნიან და ამუშავებენ მართვის სხვადასხვა სისტემებს, ის იწყებს სასერტიფიკაციო კვლევებს. ეს კვლევები მიჰყვება გარკვეულ პროცესს. მიუხედავად იმისა, რომ მენეჯმენტის სისტემა მოიცავს სხვადასხვა საკითხებს, ზოგადი გზა, რომელიც უნდა გაიაროს იგივეა.

სერტიფიცირების პროცესის ეტაპები შეიძლება განისაზღვროს შემდეგნაირად.

სერტიფიცირების მოთხოვნის მიღება

პირველი ნაბიჯი, რომელსაც ორგანიზაცია გადადგამს სერტიფიკატის მისაღებად, არის სააპლიკაციო ფორმის სრულად და სრულად შევსება. როდესაც SCIENCE მიიღებს ამ ფორმას, ის ატარებს აუცილებელ გამოკვლევებს და, თუ მიზანშეწონილად თვლის, ამზადებს სასერტიფიკაციო წინადადებას და წარუდგენს ორგანიზაციას. ის ასევე გვაწვდის ინფორმაციას შემოთავაზებით შესასრულებელი სასერტიფიკაციო სამუშაოების შესახებ.

თუ ტენდერი დამტკიცებულია ორგანიზაციის მიერ, ხელშეკრულება მომზადებულია. ამ ხელშეკრულების ხელმოწერა მხარეებს ასევე იწყებს სერტიფიცირების პროცესს.

SCIENCE ამ ეტაპზე ნიშნავს აუდიტორს და აუდიტის დაგეგმვას ახორციელებს აუდიტორი.

დოკუმენტაციის წინასწარი შემოწმება

ამ ეტაპზე დაწესებულებამ ან ორგანიზაციამ, რომელიც ითხოვს სერტიფიცირებას, უნდა გახსნას ყველა დოკუმენტი, რომელიც მომზადებულია შესაბამისი მართვის სისტემის ჩამოყალიბებისას SCIENCE-ის მიერ წინასწარი გამოცდებისთვის. SCIENCE-ის ოფისში მოხვედრილი ეს დოკუმენტები განიხილება დანიშნული აუდიტორის მიერ შესაბამის სტანდარტებთან შესაბამისობაში. თუ ამ პერიოდში გამოვლინდა შეუსაბამობები, ისინი ეცნობება დაწესებულებას ან ორგანიზაციას, რომელიც ითხოვს დოკუმენტს ხარვეზების აღმოფხვრის ან შეცდომების გამოსწორების მიზნით.

საველე ინსპექციის დაწყებამდე იდენტიფიცირებული შეუსაბამობები უნდა აღმოიფხვრას. ამის გარეშე სერტიფიკატის აუდიტი ვერ დაიწყება. დოკუმენტაციის გადახედვა მოხდა არაკონფორმირების შემდეგ, რომელიც გადაეცემა აუდიტორს. იმ შემთხვევაში, თუ აუდიტორი არ არის დარწმუნებული, რომ შეთანხმებები, მას შეუძლია ისარგებლოს დაწესებულებაში ან ორგანიზაციაში ამ ეტაპზე.

წინასწარი აუდიტის ჩატარების სამუშაოები

დოკუმენტაციის წინასწარი განხილვის დასრულების შემდეგ, მოთხოვნის შემთხვევაში ორგანიზაციაში შეიძლება მოეწყოს წინასწარი აუდიტის კვლევა. ამ შემთხვევაში SCIENCE ნიშნავს წამყვან აუდიტორს და ატარებს მოკლე წინასწარ აუდიტს. წინასწარი აუდიტის სამუშაოები სავალდებულოა მხოლოდ გარემოსდაცვითი მართვის სისტემის სერტიფიცირების კვლევებში. გარდა ამისა, ეს მთლიანად დამოკიდებულია ორგანიზაციის ნებაზე. ამასობაში წინასწარმა აუდიტორულმა სამუშაოებმა შესაძლოა დადებითი შედეგი გამოიღოს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სასერტიფიკაციო სამუშაოც დადებითი იქნება.

სერტიფიცირების ზედამხედველობა

SCIENCE ახორციელებს ამ სამუშაოს უშუალოდ ოფისებში, ობიექტებში, დაწესებულების ან ორგანიზაციის მოკლე სამუშაო ზონებში, რომელიც ითხოვს დოკუმენტს. ამ აუდიტში, რომელსაც ატარებს წამყვანი აუდიტორი და აუდიტორების საკმარისი რაოდენობა, შეინიშნება რამდენად შეესაბამება აქტივობები სტანდარტის მოთხოვნებს საჭირო კონტროლის გატარებით და თანამშრომლებთან გასაუბრებით. თუ აუდიტის დროს გამოვლინდა შეუსაბამობები, რომლებიც გავლენას ახდენენ შესაბამისი სისტემის მუშაობაზე, მათზე დაკვირვება ხორციელდება.

ამ აქტივობის დასასრულს მომზადებული ანგარიში წარედგინება SCIENCE-ს. SCIENCE იღებს აუდიტორის დასკვნას და მუშაობს მასზე და თუ დარწმუნდება, რომ ორგანიზაცია მუშაობს სტანდარტის შესაბამისად და იმსახურებს დოკუმენტს, გასცემს შესაბამის დოკუმენტს და აწვდის ორგანიზაციას.

ზედამხედველობა ზედამხედველობის ქვეშ

SCIENCE ატარებს სათვალთვალო აუდიტს წელიწადში ერთხელ მაინც, რათა შეამოწმოს, რომ სტანდარტის შესაბამისად საქმიანობა გრძელდება და სისტემის უწყვეტობა და ეფექტურობა უზრუნველყოფილია ორგანიზაციებისთვის სერტიფიკატის მიცემის შემდეგაც.