ადამიანის სიცოცხლის დაახლოებით 90% ხდება დახურულ სივრცეებში. მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ სამუშაო გარემოშია. ეს ხდება სულ უფრო მნიშვნელოვანია ამ გარემოში ჯანსაღი და ადეკვატური უსაფრთხოების და ჰიგიენის მოთხოვნები.

შრომითი ჰიგიენის გაზომვის, ტესტირებისა და ლაბორატორიების ანალიზი რეგულირება შრომის და სოციალური უსაფრთხოების სამინისტრომ გამოაქვეყნა 2013- ში. ეს რეგულაცია ძალაში შედის იმისათვის, რომ მოხდეს ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური ფაქტორების რეგულირება, რომლებიც უკავშირდება პერსონალური ექსპოზიციის ან სამუშაო გარემოს დაკავშირებას საოკუპაციო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ნორმების ფარგლებში. ამ ტესტის ორგანიზაციები კერძო ან საჯარო ლაბორატორიები განახორციელონ სამუშაო ჰიგიენის გაზომვები, ტესტები და ანალიზი.

ფირმები ქმნიან გარემოს შეფასებას, ანუ, ჰიგიენური ჰიგიენის გაზომვები, ტესტები და ანალიზი რისკების შეფასების საფუძველზე. ხასიათიდან გამომდინარე, შესრულებული სამუშაოს ან სამუშაო ადგილი გარემოს ხდება განსხვავებები პირადი ექსპოზიციის, ხედავს უსაფრთხოების სამუშაო ადგილი და სამუშაო ადგილის ექსპერტი ექიმი საჭირო, ოკუპაციური ჰიგიენის გაზომვა, ტესტირება და ანალიზი ეს მეორდება.

ეს ტესტი და ანალიზის კვლევები, მტვერი, ქიმიური, ხმაური, ვიბრაცია და მსგავსი ღონისძიებები შესრულებულია სამუშაო გარემოში. კომპანიები ვალდებულნი არიან განახორციელონ ოკუპაციური ჰიგიენის გაზომვა, ტესტირება და ანალიზი ოკუპაციური ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელიც გამოიცა 2012- ში.

სამუშაო გარემოში ჩატარებული ძირითადი ტესტები და ანალიზი:

      ხმაურის გაზომვები და ხმაურიანი რუკები

      მტვრის გაზომვები და მტვრის განაწილების რუკები

      სუნთქვის მთლიანი მტვერი გაზომვა

      სამუშაო გარემოში ქიმიკატების ანალიზი

      აზბესტის გაზომვები

      გარემოს VOC გაზომვები

      გარემოს ვიბრაციის გაზომვები

      გარემოს ქიმიური გაზომვები

      თერმული კომფორტის გაზომვები, როგორიცაა სითბო და ტენიანობა

      განათება (სინათლის ინტენსივობა) გაზომვები

      მძიმე მეტალის გაზომვები

      ორთქლის და აირისებრი ორგანული და არაორგანული ნივთიერებების ანალიზი

      უკიდურესად სახიფათო ნივთიერებების ანალიზი (PAH)

გარდა ამისა პირადი ექსპოზიციის გაზომვები შემდეგი ტესტები და ანალიზი ხორციელდება:

      ოკუპაციური ჰიგიენის გაზომვები

      ხმაურის ექსპოზიციის გაზომვა

      ვიბრაციის ექსპოზიციის გაზომვა

      გაზის ექსპოზიციის გაზომვა

      მტვრის ექსპოზიციის გაზომვა

      ორგანული და არაორგანული ორთქლი და გაზები

      უკიდურესად სახიფათო ნივთიერებების ანალიზი (PAH)

შრომის და სოციალური დაცვის სამინისტრომ თანამშრომლების უსაფრთხოების შესახებ სხვადასხვა სამართლებრივი რეგლამენტი ჰყავს. მაგალითად,

      ხმაურის საწინააღმდეგო რისკებისგან დასაქმებულთა დაცვის შესახებ დებულება ადგენს დასაქმებულთა დაცვის სხვა მინიმალური მოთხოვნებს სხვა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რისკებისგან, განსაკუთრებით იმ მოსმენის შემთხვევაში, რომელიც გამოიყოფა მაღალი ხმაურით.

      დებულება ვიბრაციის რისკებისგან თანამშრომლების დაცვის შესახებ, დადგენილია მინიმალური მოთხოვნები თანამშრომლების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რისკებისგან დაცვის მექანიზმური ვიბრაციის გამო.

      გარდა ამისა, არსებობს სხვადასხვა პროფესიული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დებულებები.

სხვადასხვა ტესტირებისა და ანალიზის კვლევების გარდა, ტესტური ორგანიზაციები ასევე აწვდიან კომპანიებს საკონსულტაციო მომსახურებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, როგორიცაა: Occupational Safety Consultancy, Risk Analysis და Risk Assessment და Emergency Planning.

TÜRCERT სერტიფიკაციის ორგანო უზრუნველყოფს სერტიფიცირების მომსახურებას და საკონსულტაციო მომსახურებას, ასევე ტექნიკურ მომსახურებას საჭიროების შემთხვევაში. ამ კონტექსტში შეგიძლიათ დაეყრდნოთ TÜRCERT- ს სერტიფიკაციის ორგანოს, რომელსაც აქვს გამოცდილი და გამოცდილი პერსონალი ოკუპაციური ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ანალიზისა და სხვა მსგავსი ტესტირების კვლევებში.