Bedrijven die goederen verhandelen en exporteren naar landen van de Europese Unie moeten de CE-markering dragen als deze producten onder een of meer richtlijnen van de Europese Unie vallen. Op hetzelfde moment Avrupa Birliği Om ervoor te zorgen dat derde landen exporteren naar landen van de Europese Unie, moeten de producten het CE-merk dragen.

Het CE-certificaat staat voor het CE-merk op de achterkant van sommige producten die worden verkocht in de Europese Economische Ruimte (EER) en de Europese Unie (EU). Letterlijk is CE de afkorting van een Franse uitdrukking die "Europese conformiteit" betekent. Wanneer een CE-markering op de achterkant van een product wordt geplaatst, geeft dit symbool aan dat het product binnen de EU en de EER kan worden gedistribueerd.

Het CE-merk is samengesteld uit de initialen van de Franse woorden Conformité Européene en staat voor Europese overeenstemming. Dit is een wettelijke vereiste en fabrikanten moeten de CE-markering aanbrengen op de producten, de verpakking en alle documenten met informatie over het product.

CE-markeringlegt fabrikanten de verplichting op om tijdens productie aan een aantal normen en eisen te voldoen. Aan de andere kant kunnen consumenten weten dat dit product wordt gefabriceerd in overeenstemming met de standaard kwaliteits- en veiligheidsnormen.

De CE-markering of -markering is voor veel mensen een indicatie van de kwaliteit van het product. CE-markering is echter geen kwaliteitscertificaat. Als producten met CE-markering worden gebruikt voor het beoogde doel, laat dit zien dat het product veilig is en niet schadelijk is voor mens en dier en voor mens en dier.

Gemaakt in 1996 tussen de Europese Unie en ons land Overeenkomst douane-unievoorziet in het vrije verkeer van goederen, andere dan landbouwproducten, tussen de landen van de unie. Op deze manier heeft ons land een andere positie ingenomen in de betrekkingen met de Europese Unie dan andere derde landen. Aan de ene kant, terwijl de concurrentie tussen de landen van de Europese Unie volledige kansen heeft gekregen, zijn de normen van de vakbond daarentegen verplicht geworden voor ons land. Op deze manier CE-certificaatis een integraal onderdeel geworden van het productieproces. Deze situatie zal natuurlijk de kwaliteit van de in ons land geproduceerde goederen verhogen. Omdat voor de 23-productgroep de CE-markering, die voorheen alleen verplicht was voor export naar de Europese Unie, verplicht werd voor de producten die na die datum in de handel worden gebracht.

Met andere woorden, de producten die tot de 23-productgroep behoren waar de CE-markering verplicht is, kunnen niet worden verkocht aan de landen van de Europese Unie of in het binnenland zonder de CE-markering.

Wat is CE-certificaat
Het CE-certificaat is een proces dat het recht geeft om de CE-markering aan een product te binden. Idealiter zou het product in de ontwikkelingsfase moeten beginnen, omdat er een aantal bekende CE-vereisten zijn tijdens de ontwikkeling van productveiligheid, gebruikersgezondheid en het milieu. Het is echter mogelijk om een ​​CE-certificaat af te geven voor kant-en-klare producten. Producten met CE-certificering moeten voldoen aan de Europese veiligheidsregels en pas nadat ze vrij kunnen opereren binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Zes stappen voor CE-certificaat
Afhankelijk van de productcategorie varieert het schema voor het verkrijgen van CE-certificering. Het algemene schema bevat de volgende stappen:

 • Zoek de EU-richtlijn (en) die van toepassing is op uw product
 • Zoek naar de noodzakelijke voorwaarden voor uw product
 • Bepaal of het product een beoordeling door aangemelde instantie vereist
 • Evalueer de geschiktheid van het product
 • Maken en onderhouden van technische documentatie
 • Bereid de conformiteitsverklaring voor en breng de CE-markering aan.

Producten die een CE-certificaat vereisen
Het certificeringsbedrijf helpt bij de voorbereiding en goedkeuring van risicobeoordeling of technische documentatie zowel bij CE-certificering als in elk stadium van het proces. De productcategorieën die door onze experts worden gedekt, worden hieronder vermeld:

 • Machines en installaties (MD)
 • Machines in potentieel explosieve omgevingen (ATEX)
 • Elektrische apparatuur (LVD)
 • Elektronische apparaten: thuis en industrie (EMC)
 • Building Products (CPR)
 • Medische apparaten (MD)
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Drukapparatuur (PED)
 • Radioapparatuur
 • Oyuncak
 • Beperking voor het gebruik van bepaalde stoffen (RoHS)
 • Andere consumentenproducten

CE-markeringssysteemheeft een modulair inzicht in conformiteitsbeoordelingsmethoden die rekening houden met de kenmerken van producten en hun risicoverhoudingen. In dit systeem is het verplicht om ten minste één van de modules toe te passen om te bepalen of de relevante richtlijnen worden nageleefd tijdens de ontwerp- en productiefasen van het product. Deze modules bestrijken verschillende risicogroepen van A tot H. Elke module heeft het product geclassificeerd op basis van de mate van gevaar. De test- en certificeringsstudies die nodig zijn voor conformiteitsbeoordeling voor producten met een laag risico worden uitgevoerd door de fabrikant. In het geval van producten met een hoog risico worden deze studies uitgevoerd door organisaties die door de Europese Unie zijn goedgekeurd.

Als zich een ongeluk voordoet bij het gebruik van een product met CE-markering en een van de Europese Unie verklaart dat dit product niet voldoet aan de vereiste normen, moet de fabrikant bewijzen dat het de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen om de CE-markering te gebruiken en dat het ongeval te wijten is aan verkeerd gebruik. Daarom is het verplicht om het foutloze en complete technische bestand met de informatie over het product op te stellen en het gedurende tien jaar te bewaren.

Bedrijven met CE-markering in hun producten profiteren hiervan. Het product met CE-markering heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid van vrije verspreiding en marketing in landen van de Europese Unie. In overeenstemming met de overeenkomst met de douane-unie zijn industriëlen nu verplicht om de CE-markering op het product te zetten om hun producten op de nationale en internationale markten te verkopen. Het CE-teken geeft aan dat dit product voldoet aan de technische vereisten van de Europese Unie. In zekere zin is het product als een paspoort. CE-markering mag echter niet worden beschouwd als een kwaliteitscertificaat of een garantiecertificaat. In feite is CE het eerste niveau van productkwaliteit. Producten die onder dit niveau vallen, worden als onveilig en van slechte kwaliteit beschouwd. Als een product CE-gemarkeerd is, kunnen de landen van de Europese Unie dit om juridische redenen niet weigeren.

Zoals hierboven vermeld, wordt bij producten met een laag risico de CE-markering niet door een bevoegde autoriteit gegeven. De fabrikant verklaart dat het product voldoet aan de basisvereisten en plaatst de CE-markering op het product zelf. In dit opzicht heeft het een grote verantwoordelijkheid. Daarom zou het deze verantwoordelijkheid moeten dragen zonder het vertrouwensbeginsel in gevaar te brengen.

Er zijn talloze rechtszaken aanhangig bij de rechtbanken van de Europese Unie betreffende producten die conform verklaard zijn en CE-gemarkeerd zijn maar waarvan niet is gebleken dat ze aan de essentiële vereisten voldoen.

CE-certificaat (merk) Aangezien het een merk is dat is aangebracht op de producten in het kader van veel regels en richtlijnen die verplicht zijn om te voldoen aan de EU-landen, is het verplicht dat de producten die onder de wetgeving vallen en die in de lidstaten van de Europese Unie op de markt worden gebracht, dit teken dragen.

Het CE-merk geeft aan dat de producten waarop de nieuwe-aanpakrichtlijnen betrekking hebben, opgesteld zijn volgens het nieuwe aanpakbeleid van 1985, om de wetgeving inzake technische en specifieke structuren van de producten eenvoudiger en meer algemeen te maken, teneinde het vrije verkeer van goederen te waarborgen in het kader van de harmonisatie van de technische wetgeving van de Europese Unie en te voldoen aan deze richtlijnen. alle conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, die een teken zijn van de Unie van initialen van de woorden Conformité Européenne, die aangeeft dat wordt voldaan aan de belangrijkste vereisten op het gebied van gezondheid, veiligheid en consumentenbescherming en milieubescherming.

Het CE-keurmerk, dat de verklaring van de fabrikant van de productveiligheidsgarantie is en ook het paspoort van het product wordt genoemd, is geen kwaliteitscertificering. CE-markering; het product waarop het zich bevindt;

Het zorgt ervoor dat het de gezondheid van mensen, dieren, planten en de veiligheid en het milieu niet schaadt en zorgt voor het gebruik van één merk in de Europese Economische Ruimte.

Wat betekent CE-conformiteitscertificaat

Een CE-certificaat of -certificaat zorgt ervoor dat een product vrij kan bewegen en op de Europese markt kan worden verkocht. Dit keurmerk bewijst dat het voor de consument voldoet aan de milieu-, veiligheids- en gezondheidsvereisten van de EER. De garantie voor compatibiliteit is geen kwaliteitsborging. Dit betekent dat het product voldoet aan de eisen voor verkoop in de EU.

Het is belangrijk te weten dat de CE-markering niet betekent dat een product in de EER wordt gemaakt. Een teken van Europese conformiteit geeft aan dat de milieu-, veiligheids- en gezondheidsvereisten van het EEA zijn beoordeeld en goedgekeurd voor de verkoop van een product in de EER.

Verkochte producten in Europa en CE-markering;
CE-merknormen zijn vastgesteld volgens EG-richtlijnen. Een EU-richtlijn is een rechtshandeling van de Europese Unie. De EU heeft in 1985 voor veel industriële producten regels ingevoerd; Deze voorschriften omvatten gezondheids-, veiligheids- en milieunormen.
Een reeks standaarden en standaarden voor standaarden wordt beheerst door twee afzonderlijke entiteiten. De Europese Unie hoeft niet door de EU te gaan om de naleving te regelen, en tegelijkertijd normen vast te stellen voor naleving van CE. In plaats daarvan kan naleving op verschillende manieren worden geïmplementeerd.
Elk distributiebedrijf kan de nalevingsinspanningen van productfabrikanten controleren. Als een distributeur zijn eigen productieklanten levert, moet de fabrikant van het product bewijs leveren voor de CE-markering.
Verschillende Europese landen binnen de Europese Unie hebben de mogelijkheid om de implementatie individueel en lokaal te beheren.
Ondersteuning kan worden verkregen van externe testlaboratoria om te beoordelen of aan de CE-certificeringsnormen is voldaan.

Het CE-merk maakt het voor consumenten gemakkelijker om producten te identificeren die door de Gemeenschap als veilig worden beschouwd, en de producten met dit merkteken geven aan dat wordt voldaan aan de normen voor verpakking, etikettering en veiligheid om ervoor te zorgen dat consumenten hoogwaardige producten krijgen.