Avrupa Birliği ülkeleri ile ticaret yapan ve bu ülkelere mal ihraç eden firmalar, eğer bu ürünler Avrupa Birliği Direktifleri’nden birinin veya birkaçının kapsamında ise, üzerlerinde CE işaretini taşımak zorundadır. Aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapabilmesi için de ürünlerin CE işareti taşıması gereklidir.

CE sertifikası, Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde (EEA) ve Avrupa Birliği'nde (AB) satılan bazı ürünlerin arka yüzünde bulunan CE işaretini temsil eder. Kelimenin tam anlamıyla, CE, “Avrupa Uygunluğu” anlamına gelen Fransızca bir ifadenin kısaltmasıdır. Bir ürünün arka tarafına bir CE damgası yerleştirildiğinde, bu işaret, ürünün AB ve EEA içinde dağıtılabildiğini gösterir.

CE işareti, Fransızca, Conformité Européene kelimelerinin baş harflerinden meydana gelmiştir ve Avrupa’ya Uygunluk anlamına gelmektedir. Bu uygulama yasal bir zorunluluktur ve üretici firmalar ürünlerin üzerine, ambalajlarına ve ürün hakkında bilgi veren bütün dokümanlara CE işaretini koymak zorundadır.

CE işareti, üretici firmalara, üretim sırasında bir takım standartlara ve gereksinimlere uyma yükümlülüğü getirmektedir. Bu durum diğer taraftan tüketicilerin de, bu ürünün temel kalite ve güvenlik standartlarına uygun üretildiğini bilmesini sağlamaktadır.

CE markası veya işareti, birçok kişi için, o ürünün kaliteli olduğunun göstergesidir. Ancak CE işareti bir kalite belgesi değildir. Gerçekten de CE işaretli ürünlerin amacına uygun şekilde kullanılması durumunda, o ürünün güvenli olduğunu, insan, hayvan ve bitkiler için can ve mal güvenliğine bir zarar vermeyeceğini göstermektedir.

Avrupa Birliği ile ülkemiz arasında 1996 yılında yapılan Gümrük Birliği anlaşması, tarım ürünleri dışındaki malların, birlik ülkeleri arasında serbest dolaşımını ön görmektedir. Bu şekilde ülkemiz, Avrupa Birliği ile ilişkilerde, diğer üçüncü ülkelerden farklı bir konum kazanmıştır. Buna göre bir taraftan Avrupa Birliği ülkeleri arasında tam bir rekabet imkanı kazanılırken, diğer taraftan da birliğin belirlediği standartlar ülkemiz için zorunlu hale gelmiştir. Bu şekilde CE Belgesi, üretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu durum elbette ülkemizde üretilen malın kalitesini de yükseltecektir. Çünkü 23 ürün grubu için, önceleri sadece Avrupa Birliği’ne ihracatta zorunlu olan CE işareti, bu tarihten sonra ülke içinde piyasaya sunulacak ürünler için de zorunlu hale gelmiştir.

Yani CE işaretinin zorunlu tutulduğu 23 ürün grubuna giren ürünlerin, CE işareti olmadan, ne Avrupa Birliği ülkelerine ne de yurt içinde satışı mümkün değildir.

CE Belgesi Nedir
CE Belgesi, CE işaretini bir ürüne bağlama hakkını veren bir süreçtir. İdeal olarak ürünün geliştirme aşamasında başlamalı, çünkü ürün güvenliği, kullanıcı sağlığı ve çevre ile ilgili gelişmesi sırasında iyi bilinen bazı CE gereklilikleri vardır. Ancak kullanıma hazır ürünler için CE sertifikası vermek mümkündür. CE sertifikasına sahip ürünler, Avrupa güvenlik kurallarına uygun olmalıdır ve ancak Avrupa Ekonomik Alanı (AÇA) içinde serbestçe işlem yapabildikten sonra .

CE Belgesi için altı adım
Ürün kategorisine bağlı olarak CE sertifikası alma şeması değişmektedir. Ortak şema aşağıdaki adımları içerir:

 • Ürününüz için geçerli olan AB Direktifini (leri) bulun
 • Ürününüz için gerekli şartları arayın
 • Ürünün Onaylanmış Kuruluş değerlendirmesini gerektirip gerektirmediğini belirleme
 • Ürün uygunluğunu değerlendirin
 • Teknik dokümantasyon oluşturma ve koruma
 • Uygunluk Beyanını hazırlayın ve CE İşaretini yapıştırın.

CE Belgesi gerektiren ürünler
Sertifikasyon Şirketi, hem CE Belgelendirme hem de sürecin herhangi bir aşamasında risk değerlendirmesi veya teknik belgelerin hazırlanması ve onaylanması konusunda yardımcı olur. Uzmanlarımız tarafından kapsanan ürün kategorileri aşağıda sıralanmıştır:

 • Makine ve Tesisatlar (MD)
 • Patlama tehlikesi olan ortamlardaki makineler (ATEX)
 • Elektrik ekipmanları (LVD)
 • Elektronik cihazlar: ev ve sanayi (EMC)
 • Yapı Ürünleri (CPR)
 • Tıbbi Cihazlar (MD)
 • Kişisel Koruyucu Donanım (PPE)
 • Basınçlı Ekipmanlar (PED)
 • Radyo ekipmanları
 • Oyuncak
 • Belirli Maddelerin Kullanımında Kısıtlama (RoHS)
 • Diğer tüketici ürünleri

CE İşaretleme Sistemi, uygunluk değerlendirme yöntemleri ile, ürünlerin özelliklerini ve taşıdıkları risk oranlarını dikkate alan modüler bir anlayışa sahiptir. Bu sistemde, ürünün tasarım ve üretim aşamalarında, ilgili direktiflere uyulduğunu tespit etmeye yönelik modüllerden en az birinin uygulanması zorunludur. Bu modüller A’dan H’ye kadar çeşitli risk gruplarını kapsamaktadır. Her modül, ürünü tehlike derecesine göre sınıflandırmıştır. Düşük riskli ürünler için uygunluk değerlendirmesi için gerekli olan test ve belgelendirme çalışmaları üretici firma tarafından yapılır. Yüksek riskli ürünlerde ise bu çalışmalar Avrupa Birliği tarafından onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılır.

CE işaretli bir ürün kullanılırken bir kaza olursa ve Avrupa Birliği ülkelerinden biri bu ürünün gerekli standartları taşımadığını iddia ederse, üretici firma CE işaretini kullanabilmek için gerekli önlemleri aldığını ve kazanın yanlış kullanım yüzünden olduğunu ispatlamak zorundadır. Bu yüzden ürünle ilgili bilgilerin konulduğu Teknik Dosya’yı hatasız ve eksiksiz hazırlamak ve on yıl boyunca saklamak zorundadır.

Ürünlerinde CE işaretini taşıyan firmalar bundan çok fazla yarar görürler. Örneğin CE işaretli ürün Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşım ve pazarlama imkanına sahiptir. Gümrük Birliği anlaşması gereğince sanayiciler artık ulusal ve uluslararası piyasalarda ürünlerini satabilmek için, ürün üzerine CE işareti koymak zorundadır. CE işareti, o ürünün Avrupa Birliği teknik mevzuatına uygun olduğunu göstermektedir. Bir anlamda ürünün pasaportu gibidir. Ancak CE işaretini kalite belgesi veya garanti belgesi olarak görmemek gerekir. Aslında CE ürün kalitesinin başlangıç seviyesidir. Bu seviyenin altında kalan ürünler, güvensiz ve kalitesiz olarak kabul edilir. Bir ürün CE işareti taşıyorsa, Avrupa Birliği ülkeleri, normlarla ilgili yasal gerekçeler ileri sürerek bu ürünü geri çeviremezler.

Yukarıda da değinildiği gibi, düşük riskli ürünlerde, CE işaretini yetkili bir kuruluş vermez. Üretici firma ürünün temel gereklere uygun olduğunu kendisi beyan eder ve CE işaretini ürüne kendisi koyar. Bu açıdan büyük sorumluluk atındadır. Bu yüzden bu sorumluluğu, güven ilkesini sarsmadan taşıması gerekir.

Uygunluğu beyan edilip CE işareti konulan ancak temel gerekleri sağlamadığı belirlenen ve piyasadan toplatılan ürünlerle ilgili, Avrupa Birliği mahkemelerinde çok sayıda dava sürmektedir.

CE Belgesi (işareti) Avrupa Birliği ülkelerinin uyulması mecburi olan bir çok kural ve direktifleri kapsamında ürünlere iliştirilen bir işaret olduğu için, söz konusu mevzuat kapsamına giren ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde piyasaya arz edilecek olan ürünlerin bu işareti taşıması zorunludur

CE işareti, Avrupa Birliğinin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik ve spesifik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği yeni yaklaşım politikası kapsamında hazırlanan yeni yaklaşım direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini fade eder, bunlar başlıca sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir Birlik işaretidir.

Üreticinin ürün güvenliği garanti beyanı olan ve bir anlamda da ürünün pasaportu olarak da ifade edilen CE işareti, bir kalite belgelendirmesi değildir. CE işareti; üzerinde bulunduğu ürünün;

İnsan, hayvan, bitki sağlığı ve güvenliği ile çevreye zarar vermeyeceğini garanti altına almakta olup ve Avrupa Ekonomik Alanı genelinde tek bir işaretin kullanılmasını sağlamaktadır.

CE Uygunluk Belgesi ne anlama geliyor

Bir CE sertifikası veya belgesi, bir ürünün Avrupa pazarında serbestçe hareket etmesine ve satılmasına izin verir. Bu işaret, tüketici için ürünün EEA tarafından belirlenen çevresel, güvenlik ve sağlık gereksinimlerini karşıladığını kanıtlar. Uyumluluk garantisi, kalite güvencesi değildir. Bu, ürünün AB'de satılacak şartları karşıladığı anlamına gelir.

CE damgasının, EEA'da bir ürünün yapıldığını ima etmediğinin bilincinde olmak önemlidir. Avrupa uygunluğunun bir işareti, AÇA'da bir ürünün satılabilmesi için EEA'nın belirlediği çevresel, güvenlik ve sağlık gerekliliklerinin değerlendirildiğini ve geçtiğini ifade eder.

Avrupada Satılan Ürünler ve CE İşareti;
CE marka standartları, EC Direktiflerine göre ayarlanır. Bir AB direktifi, Avrupa Birliği'nin yasal bir eylemidir. AB, 1985'te birçok endüstriye yönelik ürünler için düzenlemeler getirmiştir; Bu düzenlemeler sağlık, güvenlik ve çevre standartlarını içermektedir.
Standartlar için standartlar seti ve standartların düzenlenmesi iki ayrı varlık tarafından yönetilmektedir. Avrupa Birliği, CE'ye uygunluk standartlarını belirlerken, uyumun düzenlemesi AB'den geçmek zorunda değildir. Bunun yerine, uyum çeşitli yöntemlerle uygulanabilir.
Her dağıtım şirketi, ürün üreticilerinin uyumluluk çabalarını kontrol etme yeteneğine sahiptir. Bir distribütörün kendi üretim müşterilerine arz etmesi durumunda, ürünün üreticisi CE işareti için kanıt sunmalıdır.
Avrupa Birliği içerisindeki farklı Avrupa ülkeleri, uygulamayı tek tek ve yerel olarak yönetme kabiliyetine sahiptir.
CE sertifikasyon standartlarının karşılanıp karşılanmadığını değerlendirmek için üçüncü taraf test laboratuvarlarından destek alınabilir.

CE işareti, tüketicilerin Topluluk tarafından emniyetli olarak sınıflandırılan ürünleri tespit etmesini kolaylaştırmakta ve bu işareti taşıyan ürünler, tüketicilere yüksek kaliteli ürünler sunulmasını sağlamak için, ambalaj, etiket ve emniyetle ilgili standartlara uygunluğunu göstermektedir.