Belgelendirme kuruluşları, ulusal ve uluslararası çok sayıda standart ile ilgili olarak bir taraftan belgelendirme çalışmaları yaparken, firmalara danışmanlık ve eğitim hizmetleri verirken, bir kısım belgelendirme kuruluşları, diğer taraftan belli teknik hizmetler de vermektedirler.

Verilen bu teknik hizmetlerin başlıcaları şunlardır:

 • LVD Alçak Gerilim Testi

Ürünlerin kalitesini ölçmek amacı ile yapılan LVD Alçak Gerilim Testi, Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik hükümleri gereğince yapılmaktadır. Kısa ismi ile Alçak Gerilim Yönetmeliği, elektrikli araçların güvenliği ile ilgilidir. Bu yönetmelik, belirlenmiş aralıklarda gerilim kullanan veya üreten elektrikli araçları kapsamaktadır. Bu elektrikli araçları üreten bütün firmalar, bu yönetmelikte yer alan güvenlik gereklerini ve uygunluk değerlendirme süreçlerini sağladıklarında, ürünlerine CE işaretini koyabilirler.

 • EMC Elektromanyetik Uyumluluk Testi

EMC Elektromanyetik Uyumluluk Testi, Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği hükümleri gereğince yapılmaktadır. Bu yönetmelik Avrupa Birliği tarafından çıkarılan 89/336/EEC nolu EMC Direktifi’ni esas almıştır. Bu test, çalışması diğer cihazları bozan veya diğer cihazlardan etkilenen elektrikli ve elektronik bütün cihazlara yapılabilmektedir. Elektromanyetik Uyumluluk direktifi bu konuda uygulanacak gerekleri belirlemektedir. EMC testleri birbirini izleyen bir test serisidir ve ürünlerin çalışırken birbirleri ile olan uyumunu ortaya koymaktadır.

 • Temiz Oda Testleri

ISO 14644 Temiz Oda standardı, temiz odalar ve bu odalarla birlikte kontrol edilen ortamlar için hazırlanmıştır. Bu standardın temelini Federal Standard 209E standardı oluşturmaktadır. TS 11605 standardı bu standardın TSE tarafından tercüme edilen ve ülkemiz koşullarına uygun hale getirilen standarttır. Üretilen ürün ve araçlarda canlı kirleticilerin olmadığı, yani mikroorganizmaların bulunmadığı steril bir ürün elde edebilmek için üretim yapılan ortamlarda kirleticilerin en düşük düzeyde tutulması gerekir. İklimlendirme işlemleri özel olarak tasarlanmış ve devamlı basınç altında tutulan bu odalara temiz oda denmektedir.

 • Hava Mikrobiyolojisi Testleri

Hava mikrobiyolojisi testlerinin yapılması, yani havada bulunan mikroorganizmaların yükünün kontrol edilmesi, başta sağlık olmak üzere gıda ürünleri, kozmetik ürünler ve daha birçok alanda önem kazanmıştır. Test kuruluşları, her türlü bakteri, küf ve mantarın gelişmesine uygun test kitleri kullanırlar. Test sonuçlarına göre, hava temizleme araçları kullanıldıktan sonraki mikroorganizmaların sayısı, yaşam ortamındaki mikroorganizmaların sayısından önemli ölçüde düşük çıkması gerekmektedir.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Analizleri

Firmalar, ortam ölçümlerini, yani iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini, risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırmaktadır. İşyeri ortamından ya da yapılan işin niteliğinden kaynaklanan kişisel maruziyetlerde farklılık meydana geldiğinde, işyerinde bulunan iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi gerekli görürse, iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır. Test kuruluşları, İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir. Bu yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği yasal düzenlemeleri kapsamında, çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler ile ilgili ölçüm yapacak kuruluşların yetkileri ile ilgili esasları düzenlemek amacı ile çıkarılmıştır.

 • Termal Konfor Ölçümü

Termal konfor dendiğinde, bir iş yerinde çalışanların büyük bir kısmının hava akımı, sıcaklık ve nem gibi iklim koşulları bakımından, hem bedensel hem de zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belli bir rahatlık içinde olmaları ifade edilmektedir. Çalışma ortamlarının bu anlamda rahatsız olması verimin düşmesine ve iş kazalarına neden olmaktadır. Termal konfor ölçümleri, çalışma ortamlarının tespit edilmesi için dört temel parametre kullanılarak yapılmaktadır: havanın sıcaklığı, havanın nemi, hava akım hızı ve termal radyasyon.

 • Aydınlatma Ölçümü

İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasası gereğince, çalışma ortamlarında aydınlatma ölçümlerinin yaptırılması bir zorunluluktur. Tespit edilecek aydınlık şiddetinin, standartlara uygun ve en yüksek ve en düşük sınırlar arasında olması gerekmektedir. Aydınlatma şiddeti ölçümü, firmaların iş ortamlarında sağlanan ışık şiddetlerinin uygunluğunun tespiti için yapılmaktadır. İş yerlerinin, faaliyet gösterilen sektöre ve çalışma koşullarına bağlı olarak doğru aydınlatılması gerekmektedir.

 • Toz Ölçümü

Bir kısım sanayi dallarında işçi sağlığı açısından tozlar ciddi bir tehlikedir. Ayrıca tozlar kullanılan makine ve araçların da arıza yapmalarına ve bu yüzden iş, zaman ve para kaybına neden olabilir. Solunum yolu ile akciğerlere ulaşan tozların boyutları 10 mikronun altındadır. Yarım mikrondan küçük partiküller ise kan yoluyla diğer organlara kadar ulaşabilir. Bunlar bir şekilde vücuttan atılamazlar ve birikme eğilimi gösterirler. Bu nedenle insan sağlığı açısından en zararlı olanları bunlardır.

 • Çalışma Ortamı Gürültü Ölçümü

İşverenler, çalışma ortamlarında yaptıkları risk değerlendirme çalışmaları ile, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeylerini tespit etmek ve risk değerlendirme sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçümleri yaptırmak zorundadır. Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’te en düşük maruziyet eylem değerleri, en yüksek maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri yer almaktadır. Bu yönetmelik, gürültü seviyesi yüksek ortamlarda çalışan kişilerin, gürültüye maruz kalmaları sonucu ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için gerekli olan asgari gerekleri tespit etmek amacı ile çıkarılmıştır.

 • Kimyasal Madde Maruziyeti Ölçümü

Çalışma ortamlarındaki havaya, kullanılan araç ve gereçlere, gıdaya ya da insan cildine bulaşabilen, çevrenin sağlıklı yaşama uygun kimyasal bileşimini az veya çok değiştiren etkenlere kimyasal madde mazuriyeti denmektedir. Çalışanların bu şekilde kimyasallara maruziyetinin hesaplanması, bugüne kadar, çalışma ortamındaki hava içinde bulunan kimyasalların ölçülmesi esasına dayanmaktadır. Buna endüstriyel hijyen denmektedir. Kimyasal madde maruziyeti ve ortam gaz ölçümleri, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır.

 • Ortam Gaz Ölçümü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre, işverenler, çalışma ortamının koşullarının tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için, çalışma ortamına yönelik fiziksel ve biyolojik faktörlere yönelik ölçümleri, test ve analizleri yaptırmakla yükümlüdür. Çalışma ortamlarının, uygun ölçüm ve gözlem araçları kullanılarak güvenli olduğunun test edilmesi gerekmektedir.

 • Titreşim Maruziyet Ölçümü 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan, Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları neticesinde ortaya çıkacak sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak amacı ile yayınlanmıştır ve bunu sağlamak için asgari gerekleri göstermektedir. Yönetmelikte maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri yer almaktadır.