SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası kuruluşları tarafından oluşturulan ve uygulamaya alınan çeşitli yönetim sistemleri ve standartlar ile ilgili olarak firmaların veya ürünlerinin belgelendirme çalışmalarını yönetmek, gerekli ön denetim ve saha denetim çalışmalarını yapmak ve akredite olduğu kuruluşlar adına ilgili belgeleri düzenlemek, gerek bu denetimler sırasında gerek sonradan ara denetimler sırasında gerekli olan muayene ve test çalışmalarını yapmak, bu çalışmalarla ile ilgili belge ve raporları düzenlemek ve bütün bu sistemlerin kurulması ve işleyişi ile olarak gerekli eğitimleri vermek amacı ile kurulmuş bir şirkettir.

Misyonumuz

Aşağıda sayılan noktalar, SCIENCE belgelendirme kuruluşunun misyonunu oluşturmaktadır:

 • İhtiyaç sahibi kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarının işletmelerinde kurmak istedikleri çeşitli yönetim sistemlerinin kurulma çalışmalarını yönetmek.
 • Bu çalışmalar sırasında ya da daha sonra sistemin işletilmesi sırasında, üst yönetimin ve çalışanların ihtiyaç duyacağı, yönetim sistemleri temel eğitimi, iç denetçi eğitimi, dokümantasyon eğitimi ve yönetim sistemlerinin özelliklerine uygun istatiksel proses kontrol eğitimi, problem çözme teknikleri eğitimi ve benzeri sürekli iyileştirme eğitimleri vermek.
 • Yönetim sistemlerini kurmuş ve sürdürülebilir olmasını sağlamış kurum ve kuruluşların talep etmeleri durumunda, gerekli belgelendirme çalışmalarını yapmak.
 • Yönetim sistemlerinin kurulması sırasında veya belgelendirme çalışmaları kapsamında ya da belge alındıktan sonra yapılacak ara denetimler sırasında yapılması gereken muayene ve test çalışmalarını yapmak ve bu çalışmalar sonunda gerekli belge ve raporları düzenlemek.
 • Bütün bu çalışmaları gerektiği şekilde ve güvenilir olarak yürütebilmek için, deneyimli ve eğitimli yönetici ve çalışanlara ve güçlü bir altyapıya sahip olmak.
 • Hizmet verilen kuruluşlara karşı dürüst olmak ve onların güvenini kazanmak.

Vizyonumuz

Yukarıda sayılan ve TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun var olma nedenlerini açıklayan misyonu gerçekleştirmek için de vizyon şu şekilde belirlenmiştir:

 • Yürütmekte olduğu belgelendirme çalışmaları, muayene ve test çalışmaları ve eğitim hizmetleri faaliyetlerinde gizlilik esasından taviz vermemek.
 • Hizmet verilen kurum ve kuruluşlar nezdinde, muayene, test ve belgelendirme faaliyetlerini sürdürürken tarafsızlığını korumak ve bağımsız faaliyet göstermek ve bu çalışmalar sırasında objektif kalmak.
 • Verilen bütün hizmetlerde, yasal düzenlemelerin getirdiği koşullara, akreditasyon kurallarına, Avrupa Birliği direktif ve yönetmeliklerine ve tabi olduğu her türlü mevzuata tam ve eksiksiz uymak.
 • Müşteri odaklı bir yönetim anlayışı sergilemek, bütün müşterilere eşit koşullarda hizmet sunmak ve müşteri memnuniyeti yaratmaya çalışmak.
 • Rekabet koşulları içinde, ancak haksız rekabet yaratmadan hizmet vermek ve hizmet kalite düzeyini hep en üst noktada tutmak.
 • Gerçekleştirdiği bütün çalışmalarda ve sunduğu bütün hizmetlerde, kendini sürekli geliştiren, iyileştiren ve dinamik bir kuruluş olmak, katma değer yaratmaya çalışmak ve bulunduğu sektörde lider olmak.
 • Çevrenin ve doğal kaynakların korunması konusunda duyarlı olmak ve bu anlayışı hizmet verdiği kuruluşlarla paylaşmak.