Sadece fabrikaların değil, her boyuttaki işletmenin, üretim tesislerinin, hastanelerin veya ofis binalarının, kısaca birbirlerinden farklı türde ve büyüklükte binaların elektrik tesisatlarının bütün bileşenlerinin incelenmesi işine, iç tesisat ölçümleri ve incelemeleri denmektedir. Bu kapsamda, üretim makineleri, elektrik şebekeleri ve UPS kaynakları, ana dağıtım panoları ve yardımcı dağıtım panoları, sigortalar, şalterler, kaçak akım röleleri ve bunlara bağlı kablo tesisatları kontrol edilmektedir.

Bir fabrikanın iç tesisat ölçümlerinin yapılması, bir anlamda o fabrikanın elektriksel donanımlarının röntgeninin çekilmesi gibidir. Elektrik tesisatı içinde arızaya neden olabilecek zayıf noktalar belirlenmiş olmaktadır. Tesisat içinde bu nokataların tespit edilmiş olması, hem kullanılan makinelerin veya tezgahların arızalanmasının önüne geçmekte hem de elektrik tesisatının bir yangına neden olması önlenmiş olmaktadır. Doğal olarak fabrika iç tesisatı periyodik muayenelerinin yapılması, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin de önemli bir parçasıdır. Bu açıdan sorun yaratabilecek eksiklikler raporlanmış olmakta ve gerekli önlemlerin zamanında alınmasına fırsat yaratılmış olmaktadır.

Fabrikalarda iç tesisat ölçümlerinin yapılmış olması sayesinde, hazırlanan rapor, elektrik tesisatında yapılacak revizyon çalışmalarında da ayrıntılı bir keşif raporu olarak kullanılabilir. Aynı zamanda fabrikada meydana gelen bir arıza durumunda, bütün detayların yer aldığı iç tesisat raporu kullanılarak bu arızalara daha hızlı müdahale etme imkanı elde edilmiş olur.

Fabrika iç tesisatı periyodik muayenesinin yapılması, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği’ne göre her yıl düzenli olarak yaptırılması gereken muayenelerden biridir. İşletme sahipleri bu şekilde, elektriksel periyodik kontroller açısından üstüne düşen yükümlülüğü yerine getirmiş olmaktadır.

Fabrika iç tesisatı periyodik muayeneleri, fabrika bünyesinde bulunan şu noktaları kapsamaktadır:

  • Elektrik ana dağıtım panosu ve yardımcı panolar
  • Sigorta kutuları
  • Makinelerin, ofis binalarında elektronik araçların bağlı olduğu şebeke ve UPS prizleri
  • Kompresör, jeneratör ve hidrafor pompaları gibi statik noktalar
  • Paratoner ve yıldırımdan korunma tesisleri

Bütün bu noktalar yönetmelikte yer alan kriterler doğrultusunda incelenir, ölçümler yapılır ve rapor hazırlanır. Bu raporlarda fabrikanın ofis ve üretim alanlarında bulunan her bir elektriksel bağlantı noktası, sigorta ve şaltere ait her türlü bilgi yer alır.

Yapılacak ölçüm, kontrol ve muayenelerin yasal düzenlemeleri ise şunlardır:

  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği
  • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
  • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
  • Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Bu kontrol ve muayene çalışmaları mutlaka yetkili kişiler tarafından yapılmış olmalıdır. Aksi halde ne yapacakları muayene ve kontroller ne de düzenleyecekleri raporlar bir değer taşımaz.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları yanında, test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Fabrika iç tesisatı periyodik muayenesi konusunda daha geniş bilgi edinmek ya da bu muayene ve kontrolleri yaptırmak ihtiyacı varsa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, deneyimli yönetici ve çalışanları ile işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazırdır.