Topraklama işlemleri, bir elektrik tesisatında aktif olmayan kısımlar ile sıfır iletken kısımların ve bunlara bağlı parçaların bir elektrot yardımı ile, toprakla birleştirilmesi işlemidir. Yani elektrik enerjisinin kullanıldığı her yerde, üzerinde akım taşıyabilecek madeni kısımların toprak ile bağlantısının sağlanmasıdır. Topraklama işlemlerinin yapılmasının amacı, meydana gelecek bir arıza veya hata durumunda oluşacak gerilimin insan hayatını tehlikeye sokmasını önlemek ve bu tehlikeli gerilimleri tamamen ortadan kaldırmaktır.

Elektronik araçlar üzerinde bulunan sarı yeşil renkli kablo toprak hattıdır ve PE ile gösterilir. Elektrik şebekelerinde meydana gelen kısa devrelerin çoğu faz toprak kısa devresidir. Faz ve nötr arası 220-230 volt olmalıdır. Nötr ve toprak arasında iyi bir topraklama için olması bu değer en çok 1-2 volt olmalıdır.

Topraklama, insan yaşamı ve mal güvenliği açısından çok önemlidir. Olası elektriksel tehlikeleri önlemek açısından en iyi yöntemdir. Bu aynı zamanda elektrik aracın uzun ömürlü olması açısından da yararlıdır.

Jeneratörler elektrik üreten araçlardır. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirirler. Buradaki mekanik enerjinin kaynağı, buhar makinesi, içten yanmalı motor ya da rüzgar türbini olabilir. Jeneratörlerin aksine, elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren araçlar ise elektrik motorlarıdır. Aslında elektrik motorları ile jeneratörlerin çalışma prensipleri açısından birçok ortak yönü bulunmaktadır.

Jeneratörler elektrik ürettikleri için doğal olarak insan yaşamını tehlikeye sokacak araçlardandır. Bu nedenle olası elektrik kaçaklarının önüne geçmek amacı ile topraklanması gerekmektedir. Topraklama işlemi ile jeneratörler üzerinde oluşacak arıza akımları direnç ile sınırlandırılmakta ve toprağa iletilmiş olmakta, bu şekilde can ve mal güvenliği sağlanmaktadır. Bu aynı zamanda jeneratör üzerinde gerilimin oluşmasını önlemektedir. Bu yüzden de jeneratörlerin düzenli bakımlarının yaptırılması gerekir.

Bu zorunluluğu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği getirmektedir. İşyerlerinde kullanılan iş araç ve gereçlerinin, her türlü sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması gerekmekte ve uyulması gereken asgari koşullar bu yasal düzenlemelerde yer almaktadır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ekinde yer alan tablolarda (Ek 3 Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar), jeneratörler, Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner grubunda yer almaktadır. Jeneratörler için eğer ilgili standartlarda başka bir süre öngörülmemiş ise, yılda en az bir kere periyodik kontrol ve muyanelerinin yaptırılması gerekmektedir.

Yönetmeliğe göre elektrik tesisatlarının topraklama periyodik muayeneleri, bu arada jeneratör topraklama periyodik muayenesi mutlaka elektrik mühendisleri, elektrik teknikerleri ya da yüksek teknikerler tarafından yapılmak zorundadır.

Bu kontroller sırasında, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve TS EN 60079-14 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi standardında belirtilen hükümlere uyulmak zorundadır.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, ihtiyaç sahibi kuruluşlara aynı zamanda test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Jeneratör topraklama periyodik muayenesi konusunda daha fazla bilgi almak ya da bu muayene ve kontrolleri yaptırmak isteniyorsa, TÜRCERT, deneyimli yönetici ve çalışanları ile her sektördeki kuruluşlara gereken bütün hizmetleri vermeye hazırdır.