İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin çıkarılma amacı, iş yerlerinde iş ekipmanlarının kullanımı sırasında sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari koşulları belirlemektir.

Bu yönetmelik hazırlanırken aşağıdaki üç yasal düzenleme dayanak alınmıştır:

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 2009 yılında çıkarılan Avrupa Birliği tarafından çıkarılan 2009/104/EC sayılı İş ekipmanlarının, iş yerlerinde, işçiler tarafından kullanımına yönelik asgari sağlık ve güvenlik şartlarına ilişkin Direktif

Bu yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren bütün iş yerlerini kapsamaktadır.

Yönetmelik hükümlerine göre, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin, aşağıda açıklanan bilgilerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na elektronik ortamda kaydettirmesi gerekmektedir:

 • Adı ve soyadı
 • TC kimlik numarası
 • Mezun olduğu okul, tarihi ve diploma numarası
 • Hizmet zorunluluğu varsa çalıştığı kuruluşun sigorta sicil numarası
 • Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı

Yapılacak bildirimlerde beyan esas alınmaktadır. Bildirimin arkasından Bakanlık bu kişilere bir kayıt numarası verir. Eğer verilen bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, kişinin kaydı silinir ve Bakanlığın internet sitesinden ilan edilir. Üç yıl boyunca bu kişilerin yeniden kayıt yaptırması mümkün değildir. Yapılan başvurular üç yılın dolmasına kadar askıya alınır.

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, düzenledikleri periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarını da gösterirler. Üzerinden kayıt numarası bulunmayan periyodik kontrol raporları geçersiz kabul edilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, periyodik kontrol yapacak kişi ve kuruluşlara, akreditasyon, yetkilendirme ve eğitim zorunlulukları konulabilir.

Periyodik kontrol raporları, aşağıda sayılan uygunsuzlukların Bakanlık tarafından tespit edildiği durumlarda geçersiz olarak kabul edilir:

 • Periyodik kontrolleri yapılmış iş ekipmanları ile ilgili olarak, eğer periyodik kontrol raporu, gerçeğe aykırı düzenlenmişse
 • Periyodik kontrol işlemleri, söz konusu yönetmelikte yer alan kriterlere uygun olmayan kişiler tarafından yapılmışsa
 • Periyodik kontrol işlemleri sırasında, uygun olmayan test ve deney yöntemleri kullanılmışsa

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin, bazı kriterleri ve standartları detaylı açıklayan üç eki bulunmaktadır:

 • Ek.1 İş ekipmanlarında bulunacak asgari gerekler
 • Ek.2 İş ekipmanının kullanımı ile ilgili hususlar
 • Ek.3 Bakım, onarım ve periyodik kontroller ile ilgili hususlar

Sonuç olarak yönetmelik işverenlere, iş yerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının, yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik bakımından zarar vermemesi için gereken bütün önlemleri alma yükümlülüğü getirmektedir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme, belgelendirme ve eğitim hizmetlerini sunarken, diğer taraftan test ve muayene hizmetleri de vermektedir. İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği konusunda daha fazla bilgi almak için, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun, deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurmakta gecikmeyiniz.