Gıdaların üretiminden tüketimine kadar takip edilen bütün süreçler, üretilen gıdanın niteliğine göre uygun bir üretim sistemi kurulmasını gerektirir. Aksi halde gıdalarda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik bozulmalar ile karşılaşılabilir. Sık sık gıda zehirlenmesi olayları bu yüzdendir. Gıda zehirlenmeleri, mikroplar veya bunların toksinlerini içeren gıdaların yenilmesi ile meydana gelen rahatsızlıklardır.

Sanitasyon, genel olarak insan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için uygulanacak prensiplerdir. Gıda sektöründe sanitasyon, gıda üretimde hijyenik ve sağlıklı ortamların yaratılması ve bunun sürdürülmesi anlamına gelmektedir. Hijyen ise sanitasyon ile iç içe bir kavramdır. Hijyen genel olarak hastalıkların nedenleri ve bunların ortadan kaldırılması yöntemleri ile ilgilidir. Gıda hijyeni ise sağlıklı gıda üretimi yapmak amacı ile ürünlerin tarladan toplanmasından tüketicinin masasına gelinceye kadar her adımda uygun koşulların sağlanması için yapılan çalışmaları kapsar.

Gıda sektöründe sanitasyon denilince, hijyenik ve sağlıklı koşulların sağlanması ve korunması için alınan bütün önlemler anlaşılmaktadır. ISO 22000 standardı açısından da gıda ve çevre sanitasyonu bir bütün olarak ele alınmaktadır. İşletme sanitasyonu, tüketici sağlığı ve ürün güvenliği bakımından çok önemlidir. Gıda üretiminde üretim, depolama, dağıtım gibi aşamaların her birinde, personel, ekipman ve altyapının sanitasyonu da ihmal edilmemelidir. Hijyen uygulamalarında, üretim tesisindeki olası tehlikeleri tanımlamak, gerekli önemleri almak ve kontrol altında tutmak önemlidir. Aynı şekilde çalışan personelin sağlıklı olması ve hijyen eğitimi almış olması da gerekmektedir.

ISO 22000 standartları bunları gerektirmektedir ve işletmesinde bu standardı uygulayan kuruluşlar doğal olarak bu sorumluluklarını yerine getirdiklerini ve güvenli gıda üretimi yaptıklarını belgelemek ve bu yoldan insanlara kanıtlamak isteyeceklerdir.

Sektörde belgelendirme çalışmaları yapan çok sayıda kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşlar da neticede birbirleri ile rekabet içindedirler. Bu nedenle belge almak isteyen kurluşlar öncelikle fiyat araştırması yapacaklardır. Fiyat üzerinde anlaştıkları ve güvendikleri bir kuruluşa karar verdiklerinde, önce aralarında bir sözleşme yapacaklar, arkasından denetim çalışmaları başlatılacaktır.

Belgelendirme kuruluşu, uygunluk denetim çalışmalarını doğrudan işletmenin ofislerinde ve üretim tesislerinde yapar. Görevlendirilen denetçi, önce sistem kuruluşu sırasında hazırlanan sistem dokümanlarını inceler. Bunlarda bir uygunsuzluk, hata ve eksiklik tespit ederse, bunları raporlar ve düzeltilmesi için bir süre verir. Bu eksikler giderildikten ve uygunsuzluklar düzeltildikten sonra üretim aşamalarını izleyerek standart gerekliliklerine uygun üretim yapılıp yapılmadığını denetler. Denetim çalışmaları tamamlandıktan sonra da bir rapor düzenler. Eğer ciddi anlamda bir uygunsuzluk görülürse bu giderilmeden belge verilmesi mümkün değildir. Rapor sonucu olumlu ise ISO 22000 Belgesi düzenlenir ve kuruluşa teslim edilir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkilerle sürdürmektedir. ISO 22000 Belgesi’nin ne olduğu ve bu belgenin en uygun nasıl temin edileceği konularında tereddüt edilen noktalar varsa, bu arada ISO 22000 Belgesi almak ihtiyacı duyuluyorsa, vakit geçirmeden TÜRCERT belgelendirme kuruluşuna başvurabilirsiniz. TÜRCERT, deneyimli yönetici ve çalışanları ile bütün yönetim sistemleri konusunda hizmet vermektedir.